Sądy odwołują rozprawy i posiedzenia. Odbędą się tylko najpilniejsze

Szczecin

15:41

W związku z pandemią koronawirusa sąd okręgowy, sądy rejonowe oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odwołały rozprawy i posiedzenia. Poinformowano, że będą odbywały się tylko te najpilniejsze.

Sąd okręgowy

W komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej Sąd Okręgowy w Szczecinie poinformował, że w okresie 13-31 marca 2020 r. zostaną wprowadzone następujące ograniczenia w pracy sądu:

1. Odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron, zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkiem.
2. Decyzja z pkt. 1 nie obejmuje posiedzeń w sprawach pilnych, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła nieodwracalne skutki procesowe, w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw opiekuńczych.
4. Przewodniczący wydziałów oraz przewodniczący składów orzekających wydadzą zarządzenia o przeniesieniu rozpraw i posiedzeń na nowe terminy, nie wcześniejsze niż 14 kwietnia 2020 r. Wykaz przeniesionych rozpraw, w formie tabeli zgodnej z poniższym wzorem, przewodniczący wydziałów codziennie przekazują Kierownikowi Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w postaci pliku Excel, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej sądu. Na stronie tworzy się wykaz przeniesionych rozpraw, łatwo widoczny po otwarciu strony.

Dzień Godzina Sygnatura Nowy dzień Nowa godz.
16.03.2020 9.00 I C 000/00 14.04.2020 9.00
16.03.2020 9.00 I C 000/00 14.04.2020 9.00

5. Zaplanowane publikacje wyroków odbywają się bez udziału stron. W stosunku do stron stosuje się przepisy przewidujące sytuację, w której strona z usprawiedliwionych przyczyn nie stawiła się na ogłoszenie wyroku, a w przypadku osoby pozbawionej wolności – nie została na ogłoszenie doprowadzona mimo złożenia wniosku o doprowadzenie.
6. Do budynków sądu prawo wstępu mają wyłącznie pracownicy Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz sądów podległych, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji i służb mundurowych w związku z zadaniami służbowymi oraz adwokaci i radcowie prawni i ich aplikanci. Tym ostatnim zaleca się ograniczenie wizyt w sądzie. Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku bez względu na to, kim są.
9. Zamyka się dla interesantów Biura Obsługi Interesanta. Wszelkie wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej. Informacji BOI udziela wyłącznie telefonicznie i elektronicznie.
10. Wstrzymane zostają czynności wykonywane przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów, za wyjątkiem tych, które Kierownik Zespołu uzna za nie cierpiące zwłoki. Decyzja Kierownika nakazująca wykonanie czynności może być na wniosek kuratora uchylona przez Prezesa Sądu. Wizyty osób, które zostały wezwane przez kuratorów do osobistego stawiennictwa, powinny zostać przełożone.
11. Wstrzymane zostają badania prowadzone przez Okręgowy Zespół Specjalistów Sądowych.

Sądy rejonowe

W szczecińskich sądach rejonowych od dziś do 31 marca br. zostały zniesione wszystkie rozprawy i posiedzenia z wyjątkiem spraw pilnych. Należą do nich m.in. sprawy w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, sprawy, w których już jest stosowany areszt lub zatrzymanie, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary.

Jako pilne są traktowane również sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i z ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, a także dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Na swojej stronie internetowej Wojewódzki Sąd Administracyjny poinformował dziś o  odwołaniu rozpraw oraz wstrzymaniu przyjmowania interesantów, a także ograniczeniu obsad kadrowych w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W zarządzeniu wydanym przez Prezesa sądu czytamy, że w okresie 16-27 marca br. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie:

  1. odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych;
  2. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz Przewodniczących Wydziałów;
  3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej;
  4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt; dostęp do akt jest zapewniony w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych; szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.szczecin.wsa.gov.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem”;
  5. wpisy sądowe zaleca się uiszczać za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na poczcie na rachunek bankowy: NBP Oddz. w Szczecinie nr: 95 1010 1599 0030 9822 3100 0000;  kasa Sądu czynna będzie w godz. od 10:00 do 13:00;
  6. obsady wydziałów orzeczniczych i sekretariatów wydziałów określają Przewodniczący Wydziałów kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi;
  7. ogranicza się obsady pracowników w Oddziałach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Wydziale Informacji Sądowej do niezbędnego minimum według zasad ustalonych przez Przewodniczącego WISu, Dyrektora Sądu, kierowników komórek oddziałów w uzgodnieniu z Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Źródło: Sąd Okręgowy w Szczecinie, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie