Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w Radzie Przejrzystości

Szczecin

10:38
Rektor PUM w Radzie Przejrzystości
Źródło: PUM w Szczecinie / Facebook

Począwszy od listopada 2022 r. Minister Zdrowia zaprosił do współpracy w Radzie Przejrzystości prof. dr hab. Bogusława Machalińskiego, rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Rada Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pełni funkcję doradczo-opiniodawczą. W swojej formule funkcjonuje od roku 2012 r. i zastąpiła działającą wcześniej przy Agencji Radę Konsultacyjną. Członków Rady powołuje Minister Zdrowia, dbając o to aby jej przedstawiciele tworzyli interdyscyplinarny zespół oraz dysponowali niezbędnym doświadczeniem i wiedzą odpowiednią dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej.

Dla zapewnienia jak najlepszej pracy oraz ułatwienia opracowywania rekomendacji dla technologii medycznych w skład Rady powoływani są m.in. przedstawiciele Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rzecznika Praw Pacjenta, a także 10 osób o uznanym dorobku oraz posiadających co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych. Do zadań Rady należy w szczególności opracowywanie rekomendacji dotyczących finansowania technologii medycznych i świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Po raz pierwszy od ukonstytuowania w składzie Rady zasiada przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Stanowi to dostrzeżenie potencjału oraz dużej roli, jaką odgrywa nasz uczelnia i jego przedstawiciele zarówno w regionie jak i w Polsce.

/Źródło: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie/