Przebudowa Estakady Pomorskiej – kolejne zmiany w organizacji ruchu

Szczecin

Próby obciążeniowe obiektu oraz rozpoczęcie robót na południowej jezdni wspomagającej, spowodują zmiany w organizacji ruchu.

W poniedziałek 22 listopada br. nastąpi nocne zamknięcie Estakady Pomorskiej. W godzinach 23:00-5:00, przeprowadzone zostanie próbne obciążanie obiektu. Właśnie w tych godzinach ruch samochodów w obu kierunkach, zostanie skierowany na jezdnie wspomagające biegnące obok estakady.

Z kolei od 23 listopada br., z uwagi na rozpoczęcie kolejnego etapu robót budowlanych, polegającego na przebudowie południowej jezdni wspomagającej, zmieni się organizacja ruchu. Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek jezdni południowej, od najazdu z kierunku centrum miasta, do wysokości pierwszej łącznicy pod obiektem estakady. Kierowcy jadący od Centrum do m.in. ul. Górnośląskiej, Mostnika, będą musieli skorzystać z objazdu od ul. Księżnej Anny i jezdni wspomagającej północnej. Zachowana zostanie przejezdność trzema pasami ruchu w obu kierunkach na górze obiektu.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, jest przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa, również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

Koszt prac to ponad 44 mln zł. Generalnym Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl