Prace przy Estakadzie Pomorskiej – zmiany w organizacji ruchu 29 września

Szczecin

W nocy z 29 na 30 września br. trzeb spodziewać się zmiany organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone na najeździe na Estakadę Pomorską w kierunku do centrum miasta. Podczas prowadzenia robót zajęte zostaną wewnętrzne pasy jezdni na całej długości najazdu. W celu ułatwienia ruchu, w obrębie terenu robót wykonane zostaną szykany. Kierowcy po wjeździe na szykanę będą się poruszać pasem wewnętrznym i następnie przed estakadą wrócą na pas zewnętrzny.

Cały czas w kierunku do centrum miasta, kierowcy poruszać się będą mogli jednym pasem na jezdni północnej i jednym na jezdni południowej Estakady. W kierunku wyjazdowym na Estakadzie dostępne będą dwa pasy ruchu.

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego przedsięwzięcia, jest przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed  1945  rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa, również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

Koszt prac to ponad 44 mln zł. Generalnym Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl