Nowe rozwiązania w projekcie „Bolinko-Niemierzyńska 3”

Szczecin

09:01
Bolinko-Niemierzyńska 3
źródło: canva.com

Nowy plan oraz nowe rozwiązania w projekcie „Bolinko-Niemierzyńska 3” to odpowiedź miasta na oczekiwania mieszkańców, które przedstawili podczas sporządzania Studium. Konsultacje społeczne umożliwiły wskazanie nowego kierunku zmian, w którym mieszkańcy wnioskowali o odtworzenie niebuszewskich kwartałów zabudowy.

Prace nad projektem zakończone

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia projektu została podjęta jako odpowiedź na oczekiwania społeczne, które wybrzmiały w toku sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin – mówi Zofia Fiuk –Dymek, dyrektor Biura Planowania przestrzennego Miasta. – Jest to realizacja zobowiązania, które podjęliśmy podczas konsultacji społecznych do Studium, kiedy to wpłynęły liczne wnioski sprzeciwiające się budowie drogi łączącej rondo im. Jerzego Giedroycia z ul. Niemierzyńską poprzez kwartały zabudowy przy ul. ks. Jana Długosza i ul. Zygmunta Krasińskiego, natomiast wnioskowano o odtworzenie niebuszewskich kwartałów zabudowy m.in. zawierających pozostałości po dawnej fabryce B. Stoewera.

Na terenie, który jest objęty uchwałą obowiązują aktualnie dwa plany zagospodarowania przestrzennego z tzw. „przebiciem do ronda im. Jerzego Giedroycia”. Obszar planu obejmuje teren o powierzchni ok. 5.6 ha i stanowi w większości teren zainwestowany zabudową obrzeżną, czyli administracyjno-biurową lub mieszkaniową wielorodzinną wraz z usługami.

Jaki jest cel nowego planu?

Nowy plan zakłada m.in. odstąpienie od przebicia kwartałów zabudowy układem komunikacyjnym. Utrwalona ma zostać także zabudowa obrzeżna kwartałów i jej uzupełnienie wzdłuż ul. Ks. Jana Długosza i ul. Zygmunta Krasińskiego. Wprowadzone mają zostać także spójne zapisy dotyczące parametrów zabudowy i obsługi komunikacyjnej, które doprowadzą do uporządkowania zagospodarowania w granicach obszaru.

Dzięki nowemu planowi zachowany zostanie historyczny układ urbanistyczny wraz z obiektami, które zostały wpisane do rejestru zabytków i ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Nowa architektura zostanie dostosowana do historycznych tradycji.

Rozwój projektu planu miejscowego i terminy poszczególnych etapów (z możliwością składania odpowiednio wniosków lub uwag do planu) można śledzić na stronach miasta BIP lub na stronach Biura Planowania Przestrzennego Miasta www.bppm.szczecin.pl

Zobacz także:

Trwają prace nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Niebuszewo – osiedle

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl