Mieszkania treningowe dla wychowanków Domów Dziecka

Pomorze Zachodnie

12:53

W poniedziałek, 21 stycznia w Szczecinku i Wałczu zostaną otwarte mieszkania treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej, rodzinnej i instytucjonalnej.

Uruchomienie mieszkań treningowych możliwe jest dzięki realizacji projektu partnerskiego „Nawigator Samodzielności”. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, lidera projektu oraz powiatów: łobeskiego, szczecineckiego i wałeckiego. Oprócz mieszkań treningowych, prowadzone są szkolenia dla młodzieży, wydany będzie także podręcznik.

24 stycznia zostanie oddane kolejne mieszkanie treningowe w Łobzie.

Planowana długość pobytu w mieszkaniu wynikać będzie z indywidualnych potrzeb wychowanka, określonych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia.

Po zakończeniu realizacji projektu, a więc w roku 2020, w trzech powiatach pozostanie jedenaście miejsc w mieszkaniach treningowych.

Obecnie wsparciem objętych jest czterdziestu ośmiu uczestników.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.6 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 3 877 273,30 zł, kwota dofinansowania wynosi 3 392 273,30 zł.

Źródło:WZP