Konkurs na prowadzącego publiczną szkołę podstawową w Szczecinie

Szczecin

14:01

Ogłoszony został konkurs na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową. Placówka będzie się mieścić w miejscu rozwiązanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej 2.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą publiczną szkołę podstawową lub deklarują wolę prowadzenia publicznej szkoły podstawowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest m.in. przedstawienie oferty edukacyjno-wychowawczej obejmującej informację o: wizji i celach organizacji szkoły w zakresie kształcenia, opieki i wychowania, oferowanych warunkach nauki wychowania i opieki, warunkach zatrudnienia kadry pedagogicznej, rekrutacji uczniów, zarządzaniu, współpracy ze środowiskiem lokalnym, doposażeniu bazy lokalowej, sposobie finansowania działalności szkoły, zatrudnieniu administracji i obsługi. Oferent biorący udział w konkursie musi się ponadto zobowiązać do nieprzekształcania szkoły w placówkę niepubliczną.

Oferty można składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Szczecin po rozwiązywanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2” w Sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w nieprzekraczalnym terminie wpływu do godziny 15.00 dnia 21.02.2019 r.

Konkurs odbędzie się 22 lutego 2019 r., o godz. 10.00 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

Z wybranym oferentem, po uzyskaniu wymaganych pozytywnych opinii Komisji Rady Miasta Szczecin ds. Edukacji i Komisji Rady Miasta Szczecin ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin, zawarta zostanie umowa użyczenia nieruchomości po rozwiązywanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej 2 na okres 10 lat.

Źródło:Urząd Miasta Szczecin