Hryniewieckiego: zmiany w ruchu od 18 sierpnia

Szczecin

W środę 18 sierpnia br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ul. Hryniewieckiego.

Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia (wyjazdowa) biegnąca pod najazdem na most drogowy do portu. Przygotowany zostanie bypass i ruch zostanie skierowany na jezdnię sąsiadującą (wjazdową do portu). Kierowcy poruszać się będą w obu kierunkach.

O inwestycji

Prace budowlane obejmą przebudowę ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Zakres robót obejmie w szczególności:

  • przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej;
  • budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym;
  • budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
  • remont przejazdów kolejowych;
  • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
  • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
  • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
  • wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni;
  • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl