Dwoje doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT laureatami stypendium START 2024

Szczecin

13:45
stypendium START 2024
Źródło: ZUT w Szczecinie /Fot. Archiwa prywatne nagrodzonych

Mgr inż. Joanna Jabłońska oraz mgr inż. Jakub Więckowski zostali wyróżnieni wśród 100 młodych naukowców, którzy otrzymali stypendium START 2024 przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Celem stypendium jest promowanie młodych badaczy, którzy już mogą pochwalić się znaczącymi i oryginalnymi osiągnięciami naukowymi, oraz wsparcie ich dalszego rozwoju badawczego poprzez roczne stypendium w wysokości 30 000 zł. W tegorocznej edycji zgłoszono 641 aplikacji.

Mgr inż. Joanna Jabłońska (od 11.05.2024 r. Joanna Honselmann Genannt Humme) ukończyła studia z zakresu biotechnologii i nanotechnologii na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (ZUT). Obecnie pracuje nad doktoratem w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Rafała Rakoczego i dra inż. Adriana Augustyniaka. Tematem jej pracy jest „Wpływ czynników stresowych na produkcję fenazyn przez Pseudomonas aeruginosa”. Pani Joanna zdobyła stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin w 2021 roku oraz kieruje projektem badawczym w ramach konkursu PRELUDIUM 20. Jej badania skupiają się na analizie wpływu czynników stresowych, takich jak pola elektromagnetyczne i nanomateriały, na wzrost i fizjologię bakterii oraz intensyfikację procesów biotechnologicznych.

Mgr inż. Jakub Więckowski jest doktorantem w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki ZUT. Od kilku lat rozwija swoją karierę naukową w Zespole Badawczym Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, a wcześniej w Studenckim Kole Naukowym Machine Learning Group. Jego liczne wystąpienia konferencyjne i publikacje przyniosły mu dwukrotnie Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia badawcze (2021 i 2022). Był także stypendystą Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę inżynierską, laureatem Programu Stypendialnego Fundacji LOTTO oraz zdobył Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską w 2022 roku.

Jego badania obejmują wielokryterialną analizę decyzyjną, analizę wrażliwości, logikę rozmytą, dane niepewne oraz identyfikację wiedzy eksperckiej. Aktualnie przygotowuje doktorat na temat „Projektowanie i analiza wrażliwości strukturalnych modeli decyzyjnych opartych na danych niepewnych” pod kierunkiem dr hab. inż. Jarosława Jankowskiego, prof. ZUT, i dr inż. Wojciecha Sałabuna, prof. IŁ-PIB. Cele jego badań w ramach stypendium START obejmują opracowanie nowego podejścia do analizy wrażliwości w podejmowaniu decyzji, implementację biblioteki programistycznej oraz weryfikację metodologii w praktycznych problemach decyzyjnych związanych z zarządzaniem, zrównoważonym rozwojem i działaniami operacyjnymi.

/Źródło: ZUT w Szczecinie/