Czerwcowe zmiany w organizacji ruchu. Kolejny etap robót przy Estakadzie Pomorskiej [zdjęcia]

Szczecin

Prace na dwóch skrajnych jezdniach Estakady Pomorskiej zostały prawie ukończone. Wykonawca przygotowuje się do kolejnego etapu robót. W połowie czerwca nastąpi przepięcie ruchu na wyremontowane fragmenty obiektu. W najbliższych dniach nastąpi zmiana w organizacji ruchu.

Na jezdni południowej estakady trwa betonowanie kapy chodnikowej.

Czerwcowe zmiany
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Równolegle prowadzone są prace z układaniem żywicy na kapach na odcinkach wcześniej wybetonowanych.

Czerwcowe zmiany
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

W najbliższym czasie montowane będą barieroporęcze oraz wylewany będzie asfalt.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Pod estakadą kontynuowane są roboty polegające na wzmacnianiu konstrukcji betonowej obiektu.

Czerwcowe zmiany
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Na północnej jezdni wspomagającej, realizowane są prace przy usuwaniu kolizji energetycznych, korytowaniu i wzmocnieniu podłoża pod konstrukcję drogi.

Prace toczą się także na obiekcie nad bocznicą kolejową, gdzie wykonywana jest prefabrykacja zbrojenia dla wzmocnienia stropu.

Czerwcowe zmiany
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Zmiany w organizacji ruchu

W połowie czerwca w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót, planowane są zmiany w tymczasowej organizacji ruchu:

 • Na jezdni północnej ruch odbywać się będzie na zasadzie 2+1 tzn. – kierowcy poruszać się będą dwoma pasami ruchu w kierunku centrum oraz jednym pasem (przy torowisku tramwajowym) w kierunku wyjazdowym z miasta. W tym celu na wysokości przystanków Parnica i Merkatora powstaną tymczasowe przejazdy przez torowisko tramwajowe.
 • Na jezdni południowej wyłączone z użytkowania zostaną dwa pasy ruchu, kierowcy będą poruszać się tylko jednym pasem w kierunku wyjazdowym z miasta.

O dokładnym terminie wprowadzenia nowej organizacji ruchu Szczecińskie Inwestycje Miejskie poinformują osobnym komunikatem.

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej.

Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji.

W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton.

W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Obiekt ten został zbudowany przed  1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych.

Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

W ramach inwestycji zaplanowano:

   • przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
   • budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
   • remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
   • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
   • przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
   • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
   • oznakowanie drogi;
   • podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
   • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
   • zagospodarowanie zieleni;
   • podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto.
Na wykonanie prac, firmaSTRABAG Sp. z o.o. ma 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Dofinansowanie

ProjektModernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrzajest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl