Akademia Sztuki w Szczecinie w elitarnym gronie najlepszych uczelni plastycznych w Polsce 

Szczecin

Najwyższą możliwą kategorię naukową A+ otrzymała Akademia Sztuki w Szczecinie w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. W dyscyplinie sztuk muzycznych uczelnia również oceniona została bardzo dobrze otrzymując kategorię B+.  

Ocenie podlegały przede wszystkim: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Zaprocentowało to, że w Akademii zatrudniani są czynni artyści, w sztukach wizualnych dbamy o łączenie dydaktyki z praktyką, o kontakt studentów z żywą sztuką – podkreśla prorektor ds. naukowo-artystycznych dr Mikołaj Iwański.

Komisja wysoko oceniła działalność artystyczną pracowników naukowych Akademii w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz liczne i istotne osiągnięcia, w tym komercyjne wdrożenia w gospodarce, projektów z zakresu sztuk wizualnych realizowanych w Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znaczenie przy ocenie miały również realizowane przez Akademię międzynarodowe projekty naukowo-badawcze: TICASS 2017-2021 (Technologie Obrazowania w Komunikacji, Sztuce i Naukach Społecznych) i TPAAE (Sztuka i edukacja artystyczna w perspektywie transkulturowej). Były to działania oparte na międzyinstytucjonalnej współpracy jednostek akademickich oraz pozaakademickich z Polski, Kenii, Wielkiej Brytanii, Czech, RPA i Włoch. Eksperci kilkukrotnie podnosili ostateczną ocenę w poszczególnych kryteriach uwzględniając interdyscyplinarność prowadzonych działań.

Kategoria B+ przyznana w dyscyplinie sztuki muzyczne pozwala na utrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i samodzielne otwieranie kierunków studiów.

To dobra ocena – podkreśla prorektor Mikołaj Iwański – ale oczywiście będziemy dążyli do tego, by szkoła była zharmonizowana pod względem poziomu.  

Wszystkie uczelnie wyższe w Polsce podlegały w ostatnim czasie ewaluacji. Ocena działalności w latach 2017 – 2021 przeprowadzana była przez Komisję Ewaluacji Nauki, która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra ds. szkolnictwa wyższego i nauki. Wyniki ewaluacji mają fundamentalne znaczenie dla uczelni – od przyznanej kategorii naukowej zależą m.in.: finansowanie, uprawnienia do nadawania stopni i tytułów czy tworzenia nowych kierunków. Kategoria naukowa decyduje też o prestiżu i znaczeniu Akademii w środowisku naukowym i artystycznym.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl