MOPR Szczecin – informacje dla uchodźców z Ukrainy

W związku z działaniami wojennymi, które mają miejsce za wschodnią granicą Polski i napływem uchodźców, MOPR w Szczecinie opublikował najważniejsze informacje, dla wszystkich, którzy przybyli z terenów Ukrainy.

W jaki sposób skorzystać z pomocy?

Osoby, które przebywają na terytorium Polski lub mają tu swoje miejsce zamieszkania mogą skorzystać ze wszystkich świadczeń m.in.:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenia na pobyt czasowy,
  • a także po uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Dostęp do świadczeń jest możliwy także po uzyskaniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania lub zasiłku celowego.

Gdzie załatwić sprawy dotyczące pobytu?

Wszystkie kwestie, które są związane z legalnym pobytem i uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy lub stały należy zgaszać w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców. Wystarczy kliknąć TUTAJ.

Kto jest objęty pomocą?

Należy pamiętać, że z pomocy mogą skorzystać m.in. uchodźcy wojenni, ale nie tylko. Część świadczeń przysługuje także osobom, które mają dokument świadczący o tym, że padły ofiarą handlu ludźmi. Wsparciem objęci mogą również zostać obywatele UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Czynnikiem decydującym o przyznaniu pomocy jest również kryterium dochodowe (776 zł dla osób samotnie gospodarujących lub 600zł na osobę w rodzinie). Dotyczy wszystkich, którzy pozostają w ciężkiej sytuacji życiowej, spowodowanej m.in.:

  • ubóstwem, bezdomnością,
  • bezrobociem,
  • niepełnosprawnością czy trudnością w integracji cudzoziemców,
  • którzy uzyskali w RP status uchodźcy, zezwolenie na ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Poradnictwo specjalistyczne

Osoby i rodziny (bez względu na posiadany dochód) mogą skorzystać też z poradnictwa specjalistycznego, a w szczególności psychologicznego i rodzinnego. Pomoc z tego zakresu realizuje Dział Interwencji Kryzysowej MOPR. Można uzyskać wówczas wsparcie psychologa lub terapeuty, którzy wesprą osoby lub rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych.

Osoby, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą muszą realizować indywidualny program integracji. Program ten określa wysokość, zakres i formy pomocy w zależności od sytuacji życiowej danej osoby i jej rodziny.

Statusy cudzoziemca i przysługujące im formy pomocy są dostępne TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl