Szczecin bez szpetnych reklam?

billboard.jpg

Fot. ŠJů, Creative Commons, Wikipedia.org

Uchwała krajobrazowa to szansa na poprawę estetyki miasta – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – W końcu samorządy mają narzędzia by walczyć z chaosem reklamowym. Jestem przekonany, że nowe zasady pozytywnie wpłyną na wygląd otoczenia. Zespołowi, który pracował nad uchwałą bardzo dziękuję za zaangażowanie.

Uchwała ustala warunki i zasady ogólne, obowiązujące na całym terenie Miasta, oraz warunki i zasady szczegółowe, mające odniesienie do poszczególnych terenów elementarnych Szczecina.

Dzięki takiemu rozwiązaniu z jednej strony możliwe było wprowadzenie podstawowych reguł, takich jak: ujednolicenie formatów tablic i urządzeń reklamowych, pozostawienie w dotychczasowym stanie tablic i urządzeń reklamowych nośników reklamowych, powstałych legalnie i posiadających wymagane pozwolenia, z drugiej zaś strony, sprecyzowanie zasad i warunków dla terenów wymagających podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej.

System, który uporządkuje chaos reklamowy w mieście nawiązywać będzie do Systemu Informacji Miejskiej. Dzięki temu w Szczecinie powstanie spójny pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym system przekazujący informacje mieszkańcom oraz turystom.

Za przygotowanie uchwały odpowiada zespół, który został powołany w strukturach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Projekt będzie teraz poddany szerokiej dyskusji, głównie w gronie ekspertów. Organizacje oraz stowarzyszenia, które będą chciały zgłosić swoje uwagi oraz opinie, a także uzyskać więcej informacji, proszone są kontakt na adres mailowy: uchwalakrajobrazowa@um.szczecin.pl

Najważniejsze zasady:

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe:

usytuowane do dnia 1 stycznia 1989 r,

usytuowane po dniu 1 stycznia 1989 r. na podstawie pozwoleń budowlanych,

– mogą pozostawać w dotychczasowym stanie

Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

1) na ogrodzeniach;

2) w postaci wyświetlaczy elektronicznych niskiej rozdzielczości;

3) na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) na położonych poza pasem drogowym:

· terenach skwerów

· terenach parków

· terenach leśnych;

5) na obszarach wodnych oraz na lądzie w odległości do 5 m od linii brzegu.

Po dniu wejścia w życie uchwały, dopuszcza się sytuowanie wyłącznie takich tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, których sytuowanie wymaga zezwolenia budowlanego z wyjątkiem:

 • tablic i urządzeń reklamowych umieszczonych w wiatach przystankowych,
 • tablic i urządzeń reklamowych promujących wydarzenia organizowane przez Gminę Miasto Szczecin,
 • tablic i urządzeń reklamowych przeznaczonych lub służących ekspozycji ogłoszeń wyborczych,
 • tablic i urządzeń reklamowych umieszczonych w witrynach sklepowych.

Szyldy można sytuować:

na obiektach budowlanych lub wolno stojące na posesji

Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

 • na elewacji w przyziemiu lub parterze budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowo-mieszkalnych
 • na elewacji budynków usługowych, handlowych
 • oraz urządzeń reklamowych na dachach obiektów budowlanych

Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolno stojących przy drogach.

Etapy wdrożenia zasad sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (harmonogram):

Etap I 2016-2019

 • wypracowanie zasad zmierzających do uporządkowania przestrzeni publicznej w zakresie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury – 2016 r.,
 • zakończenie procesu legislacyjnego nad projektem uchwały – 2016 r.,
 • okres dostosowania do zasad określonych uchwałą – 24 miesiące (2016-2018 r.),
 • wykonanie inwentaryzacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (2017-2019 r.),
 • uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprzez:

* wprowadzenie w życie warunków sytuowania, standardów jakościowych oraz gabarytów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (2017-2019 r.)

* likwidację nielegalnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (2017-2019 r.).

Etap II 2020- 2022

 • wprowadzenie do uchwały ustaleń wojewódzkiego audytu krajobrazowego, uchwalonego przez sejmik województwa zachodniopomorskiego,
 • wprowadzenie ewentualnych zmian w zapisach, wynikających z analizy funkcjonowania uchwały

Etap III 2023 – 2024

 • przygotowanie przetargu oraz wyłonienie operatora systemu mebli miejskich i reklamy zewnętrznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin