Wypadek w Szczecinie – jaka jest w takiej sytuacji rola i zadanie ubezpieczycieli?

08:55
rola i zadanie ubezpieczycieli
Zdjęcie ilustracyjne / canva.com

Ubezpieczenie OC komunikacyjne chroni wszystkich poszkodowanych w wypadkach. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku pokrywa koszty szkód rzeczowych oraz osobowych wyrządzonych pokrzywdzonym, a więc odszkodowania, zadośćuczynienia, koszty leczenia i naprawy samochodu. Jaka jest w takiej sytuacji rola i zadanie ubezpieczycieli?

O roli i zadaniach ubezpieczycieli mówi Agnieszka Durska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Ubezpieczeń

Ubezpieczyciel przeprowadza likwidację szkody i ma obowiązek udzielić poszkodowanym wszystkich niezbędnych informacji. W szczególności pokrywa straty materialne związane z wypadkiem: zapewnia holowanie auta poszkodowanego z miejsca wypadku, a także pokrywa koszty wynajmu auta zastępczego, naprawy auta lub wypłaca pieniądze adekwatne do wartości szkody.

Pokrywa też koszty szkód osobowych. Zwraca medycznie uzasadnione koszty leczenia i rehabilitacji, w tym prywatnych wizyt zgodnie z rachunkami. To obejmuje również koszty zakupu m.in. protez, materiałów ortopedycznych, np. kołnierza, czy – gdy jest to potrzebne – również adaptacji domu na potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Ubezpieczyciel zwraca też koszty dojazdów do lekarzy. Ponadto wypłaca odszkodowanie za utracone dochody w związku z brakiem możliwości kontynuowania pracy zawodowej.

Poszkodowani mają również prawo do jednorazowego świadczenia za ból i cierpienie. Jego wysokość jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie w zależności od sytuacji, z uwzględnieniem negatywnych następstw wypadku, rokowań na przyszłość, komplikacji w życiu osobistym i zawodowym czy niemożności prowadzenia takiego trybu życia jak wcześniej.

W szczególnych przypadkach zadośćuczynienie przysługuje osobom najbliższym poszkodowanego. Zgodnie z przepisami, takie świadczenie mogą otrzymać, gdy poszkodowany nie przeżyje wypadku lub znajduje się w stanie wegetatywnym.

Jeśli z powodu wypadku poszkodowany stał się osobą niezdolną do pracy, zwiększyły się jego potrzeby lub pogorszyły perspektywy na przyszłość, przysługuje mu prawo do renty powypadkowej. Wyróżnia się trzy rodzaje świadczeń rentowych:

  • z tytułu utraty zdolności do zarobkowania,
  • z tytułu zwiększonych potrzeb,
  • z tytułu zmniejszenia się szans na przyszłość.

Czynnikiem, który przesądza o przyznaniu renty jest trwały charakter następstw uszkodzenia ciała, tzw. uszczerbek na zdrowiu. Gdy w chwili likwidacji szkody nie da się dokładnie ustalić jej wymiaru, przyznana może zostać renta tymczasowa. Wysokość renty powypadkowej zależy od wielu różnych czynników. Przykładowo, jeśli poszkodowany utracił częściowo zdolność do wykonywania pracy, renta powinna wyrównać różnicę w zarobkach, jakie mógłby uzyskać, gdyby wypadek nie miał miejsca. Prawo do renty przysługuje mu nawet wtedy, gdy wypadkowi uległ jako osoba bezrobotna. Na żądanie poszkodowanego można otrzymać jednorazową wypłatę przyznanej kwoty w formie, tzw. kapitalizacji renty. Prawo do renty przysługuje również osobom, które w wypadku straciły bliską osobę.

Na zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi są standardowo trzy lata od zdarzenia. Chyba że wypadek był efektem przestępstwa, to czas na zgłoszenie szkody wydłuża się nawet do 20 lat. Nie warto jednak zwlekać celowo ze zgłoszeniem – im szybciej poszkodowany to zrobi, tym szybciej dostanie odszkodowanie.

W wypadku w Szczecinie ubezpieczyciel za pośrednictwem mediów sam zaapelował o zgłaszanie się poszkodowanych. Uruchomił specjalną infolinię, oferuje dodatkowe wsparcie psychologiczne. Zadeklarował też gotowość do niezwłocznej wypłaty zaliczek w ramach umowy ubezpieczenia OC ppm. Takie zaliczki mogą zostać przeznaczone na pokrycie np. bieżących kosztów leczenia, co uchroni poszkodowanych od ponoszenia wydatków z własnej kieszeni w pierwszych dniach, tygodniach po wypadku.

Od stycznia do końca września 2023 r. ubezpieczyciele zlikwidowali blisko 826 tys. szkód z OC, zaś średnia szkoda wynosiła ok. 9,5 tys. zł. To przekłada się na blisko 3,7 tys. szkód dziennie.

Oświadczenie dotyczące wypadku w Szczecinie w dniu 1 marca 2024 roku UNIQA

Źródło: Uniqa Polska/ Facebooku

 

Zobacz także:

Ranni w wypadku na pl. Rodła będą sie starać od odszkodowania

Po wypadku na pl. Rodła pani Lucyna potrzebuje pomocy, żeby stanąć na nogi

Poszkodowana w wypadku na Placu Rodła potrzebuje kosztownej rehabilitacji

Doznała ciężkich obrażeń w wypadku na placu Rodła, teraz potrzebuje kosztownego leczenia

/Artykuł zewnętrzny/