Włoska firma dokończy budowę EcoGeneratora

12:44
Fot. EcoGenerator.eu

Zakład Unieszkodliwiania Opadów zaakceptował ofertę włoskiej firmy Termomeccanica Ecologia na dokończenie spalarni odpadów komunalnych.

Ogłoszenie o zamiarze podpisania umowy ZUO z Termomeccanica Ecologia zostało opublikowało dziś w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (http://ted.europa.eu). Ze względu na ustawowe terminy ewentualnego zaskarżenia trybu lub wyniku postępowania umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 15 listopada 2016 roku.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) dokończenie budowy EcoGeneratora,
2) przeszkolenie załogi,
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,
4) rozruch i oddanie zakładu do normalnej eksploatacji.

Czas realizacji umowy: 12 miesięcy.

Postępowanie było prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia (na podstawie art. 61 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych).
Mając na względzie dokończenie inwestycji i ochronę budowy przed dekapitalizacją, wybraliśmy tryb konkurencyjny „negocjacje bez ogłoszenia” – tłumaczy  Prezes ZUO Tomasz Lachowicz. – To jest tryb, który może być zastosowany ze względu na pilną potrzebę dokończenia zamówienia. A tak jest w tym przypadku. W naszej ocenie budowa musi zostać jak najszybciej wznowiona. Zwykła procedura przetargowa mogłaby zająć wiele miesięcy.
ZUO zaproponowało udział w postępowaniu dziewięciu firmom. Do składania ofert zostały zaproszone cztery:

• ENEVIS Sp. z o.o.
• RAFAKO S.A.
• TM.E. S.p.A.Termomeccanica Ecologia
• T.I.R.U. SA

Ostatecznie ofertę za 232,5 mln zł złożyła tylko Termomeccanica Ecologia. Zarząd ZUO dysponuje środkami na dokończenie EcoGeneratora, mimo że oferta TME o 20,5 mln zł przekracza szacowaną wartość zamówienia. 31 października 2016 roku na konto ZUO wpłynęła gwarancja bankowa w wysokości 33 mln zł z tytułu nienależytego wykonania umowy przez poprzedniego głównego wykonawcę spalarni – firmę Mostostal Warszawa. Gwarantem kontraktu z Mostostalem Warszawa był Royal Bank Of Scotland (RBS).

TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia

Włoska firma Termomeccanica Ecologia wchodzi w skład grupy przemysłowej Termomeccanica Group, która działa nieprzerwanie od roku 1912 (wcześniej pod nazwą Carpelli & C.).Termomeccanica Ecologia jest jedną z trzech spółek operacyjnych grupy. Zajmuje się budową spalarni odpadów oraz stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i odsalarni. Termomeccanica Ecologia wybudowała do tej pory 22 spalarnie odpadów, głównie we Włoszech, ale także we Francji, Grecji i Portugalii. W Polsce TM.E zbudowała (wspólnie z Astaldi) spalarnię w Bydgoszczy i wygrała przetarg na budowę spalarni w Rzeszowie. Siedziba grupy mieści się w Mediolanie. Spółka ma filie w kilku miastach włoskich, a także w Arabii Saudyjskiej, Chinach, Rumunii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Libii.

Rezygnacja Mostostalu Warszawa

Pierwotny kontrakt na zaprojektowanie i wybudowanie EcoGeneratora o wartości 666 mln zł brutto został podpisany z Mostostalem Warszawa 18 lipca 2012 roku. Prace ziemne rozpoczęły się pod koniec 2013 roku. Zakład miał ruszyć w grudniu 2015 roku. Z powodu nieprzewidzianych problemów na budowie (m.in. zalaniu uległ wykop pod bunkier odpadów, obniżył się poziom Duńczycy, przez co trzeba było przeprojektować pompownię wody) ZUO i Mostostal zgodziły się na przedłużenie terminu do grudnia 2016 roku. Jednak 14 czerwca 2016 roku Mostostal Warszawa odstąpił od umowy z ZUO, powołując się m.in. na rzekomo fikcyjny charakter gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów odrzucił argumentację Mostostalu Warszawa jako bezzasadną. Spór prawdopodobnie znajdzie finał w sądzie. ZUO domagać się będzie od Mostostalu Warszawa odszkodowania za niewywiązanie się z kontraktu. Wysokość roszczenia zostanie określona po zakończeniu inwestycji. Do chwili zerwania kontraktu ZUO wypłaciło Mostostalowi 461,5 mln zł za wykonane i odebrane prace oraz urządzenia. Na wniosek ZUO Ministerstwo Środowiska wydało zgodę na wydłużenie terminu realizacji EcoGeneratora. Unijne dofinansowanie nie jest zagrożone, jeśli inwestycja zostanie zakończona do 31 grudnia 2017 r.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin