Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej miasta Szczecina oraz opracowanie dokumentu pod nazwą: „Waloryzacja przyrodnicza miasta Szczecina” – to zadania dla których miasto poszukuje wykonawcy. Termin nadsyłania ofert w ogłoszonym przetargu mija 27 kwietnia br.

Waloryzacja przyrodnicza miasta ma m.in. na celu poznanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, w szczególności siedlisk, zbiorowisk, gatunków, korytarzy ekologicznych, typów krajobrazów i elementów przyrody nieożywionej a tym samym wskazanie działań niezbędnych, do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miasta i utrzymania kluczowych zasobów przyrodniczych.

Wykonanie zadania zostało podzielone na etapy:

Etap I do 31 października 2017 r.

W tym etapie należy opracować:

 • wstęp, zakres i metodę sporządzenia waloryzacji,
 • ogólną charakterystykę miasta,
 • charakterystykę istniejących i proponowanych obszarów i obiektów chronionych,
 • charakterystykę nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego,
 • przyrodę Szczecina na tle przepisów krajowych, europejskich, międzynarodowych,
 • inwentaryzację botaniczną i faunistyczną przeprowadzoną w sezonie wegetacyjnym

Etap II od 1 listopada 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

W tym etapie należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą poza sezonem

wegetacyjnym, która musi uwzględniać dane takie jak:

 • miejsca koncentracji oraz trasy przelotów ptaków w okresie wędrówek jesienno zimowych
 • gatunki (głównie ptaków) zimujące na terenie miasta
 • zimowiska nietoperzy
 • flora grzybów, mchów i porostów itd.

Etap III od 1 marca do 29 czerwca 2018 r.

W tym etapie należy:

 • przeprowadzić inwentaryzację uzupełniającą pod kątem m.in. występowania gatunków roślin wczesnowiosennych, tras przelotów i miejsc koncentracji ptaków na przelotach wiosennych (sejmiki bocianów, zlotowiska żurawi itd.)
 • opracować pełną inwentaryzację faunistyczną i botaniczną, z uwzględnieniem wszystkich okresów badań terenowych,
 • opracować pełną treść dokumentu z uwzględnieniem: wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia planów i programów, wskazań do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, podsumowań i wniosków oraz dokumentację foto i video.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin