W Szczecinie wykup gruntu na własność z 60-procentową bonifikatą?

60-procentowa bonifikata dla mieszkańców, którzy wniosą jednorazową opłatę za przekształcenie gruntu należącego do samorządu – taką propozycją projektu uchwały zajmą się szczecińscy radni na najbliższej sesji Rady Miasta.

Według nowych przepisów, z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło ustawowe przekształcenie w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, czyli zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi, a także urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Analiza dotychczasowych zasad przyznawania bonifikat obowiązujących w naszym mieście, skala jakiej dotknie przekształcenie oraz konsekwencje finansowe dla miasta to główne zagadnienia, które zostały poddane szczegółowemu opracowaniu. Na ich podstawie została podjęta decyzja o wysokości bonifikaty – tłumaczy Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Przekształcenie obejmie ok. 80000 podmiotów co wymaga całościowego i odpowiedzialnego podejścia do finansów miasta.

W związku z przekształceniem gruntów gminnych, dochody z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste zmniejszą się o kwotę netto około 9,375 miliona złotych. Przy założeniu braku bonifikaty dochód z tytułu przekształcenia w okresie dwudziestoletnim wyniósłby 187,5 miliona złotych (9,375 miliona złotych razy 20 lat = 187,5 miliona złotych). Przy założeniu, że w pierwszym roku wszyscy uprawnieni skorzystaliby z 60-procentowej bonifikaty dochód wyniósłby 75 milionów złotych i w następnych latach zero zł. Natomiast 98-procentowa bonifikata uszczupla dochód gminy z przekształcenia do 3,75 miliona złotych (187,5 miliona złotych razy 0,02 = 3,75 miliona złotych).

Szczecin jest w trakcie realizacji wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji, planowane są kolejne – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Tak drastyczne uszczuplenie budżetu skutkowałoby znacznym zmniejszeniem możliwości inwestycyjnych miasta, stad decyzja o dopasowaniu bonifikat do tych, które zaproponował w obowiązującej obecnie ustawie rząd na tereny Skarbu Państwa.

Przypomnijmy, że w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, a także spółdzielnie mieszkaniowe mogą skorzystać z bonifikaty przewidzianej przez ustawodawcę:

  1. 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  2. 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  3. 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  4. 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  5. 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  6. 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Projekt uchwały został już przekazany radnym i będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 22 stycznia.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl