Trwają prace nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Niebuszewo – osiedle

Miasto przystąpiło do prac nad zmianą obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla Niebuszewo – osiedle, którego projekt jest obecnie na etapie uzyskiwania uzgodnień i opinii instytucji i organów wskazanych w ustawie o planowaniu przestrzennym (m.in. Rada Osiedla, MKUA). Zebrane na tym etapie opinie i wnioski posłużą do opracowania i ukształtowania ostatecznej treści projektu planu, do którego, w następnym kroku, swoje uwagi będą mogli złożyć mieszkańcy.

Obszar zmiany planu to 180 ha o zróżnicowanej strukturze. Większość obszaru planu stanowią tereny zainwestowane, wśród których przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności z enklawami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności i zabudowy jednorodzinnej. Ponadto plan obejmuje tereny usługowe, w tym sportu i rekreacji, tereny zielone oraz ogrody działkowe.

W porównaniu z obecnie obowiązującymi planami ustalenia zmiany planu sankcjonują dotychczasowe przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania większości terenów –  mówi Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. – Zmiana planu koryguje dotychczasowe granice poszczególnych terenów elementarnych, zmieniając przeznaczenie jedynie w kilku miejscach, co ma związek z bieżącymi potrzebami osiedla i prowadzonymi inwestycjami, w tym uwzględniono inwestycje związane z realizacją Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Co ważne, w projekcie zostały zaktualizowane ustalenia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Wprowadzono ochronę istniejącej struktury przestrzennej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Osiedle Książąt Pomorskich” wraz z kościołem i szkołą, który stanowi dobro kultury współczesnej.

Źródło: UM Szczecin

Projekt utrzymuje m.in.:

  • istniejące zespoły zabudowy mieszkaniowej, uniemożliwiając ich dogęszczenie;
  • istniejące szkoły, przedszkola i żłobki;
  • kompleksy sportowo- rekreacyjne;
  • ogrody działkowe przy ul. Przyjaciół Żołnierza;

Wprowadza m.in.:

  • obowiązek realizacji terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  • nowe tereny pod zabudowę wielorodzinną (przy ul. Ks. Warcisława I);
  • zmianę przeznaczenia terenów wskazanych obecnie pod zabudowę wielorodzinną na zabudowę jednorodzinną  (rejon pomiędzy ul.  Ks. Warcisława I a ul. Włoską;
  • rozwiązania podnoszące jakość lokalnego środowiska;
  • obowiązek stosowania rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;

Więcej informacji TUTAJ.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl