Szczecin z 3. miejscem w raporcie Water City Index!

Szczecin ma ogromne powody do radości. Miasto zajęło 3. Lokatę w ogólnopolskim raporcie Water City Index 2022, który bada efektywność wykorzystywania zasobów wody w polskich miastach. Co brano pod uwagę i w jakich kategoriach wyróżniła się stolica województwa zachodniopomorskiego?

Szczecin z dobrą gospodarką wodną

Raport Water City Index 2022 opublikowano 18 października podczas Kongresu „Miasto-woda-jakość życia”, który odbył się we Wrocławiu. Badanie zostało opublikowane już po raz czwarty. Objęto w nim ponad 200 miast, które podzielono na metropolie, miasta na prawach powiatu, a także miasta, które posiadają co najmniej 20 tys. mieszkańców.

Jego autorzy poddali cztery obszary funkcjonowania miast w zakresie gospodarki wodnej, czyli „życie”, „zagrożenie”, „gospodarka i biznes” oraz „kultura i mieszkańcy”. W każdej kategorii badano inne czynniki, które wpłynęły na ostateczny wynik danego miasta w rankingu.

Życie” – bazowała m.in. na następujących wskaźnikach: cena i zużycie wody w mieście, cena i produkcja ścieków, gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście czy wydatki realizowane przez miasta na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Zagrożenie”-  ocena obliczana była na podstawie takich wskaźników jak: udział powierzchni miasta w obszarze zagrożenia powodziowego, długość wałów przeciwpowodziowych w stosunku do powierzchni obszaru zagrożenia powodziowego w mieście, roczne opady w przeliczeniu na powierzchnię uszczelnioną, liczba awarii wodociągów w przeliczeniu na całkowitą długość sieci czy procent terenów biologicznie czynnych w obszarze miasta.

Gospodarka i biznes” punktowana m.in. w oparciu o zużycie wody przez przemysł, liczbę przedsiębiorstw działających w branży transportu wodnego czy liczbę mostów w stosunku do długości cieków w mieście.

Kultura i mieszkańcy” oparta na takich miernikach jak: długość linii brzegowej w mieście, procentowy udział wód powierzchniowych w powierzchni miasta, udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem czy wydatki miast na utrzymanie zieleni przypadające na powierzchnię terenów zielonych.

Miejsce na podium

Na podstawie oceny poszczególnych kategorii wyłoniono trzy najlepsze miasta w każdej z grup. Wśród metropolii Szczecin uplasował się na trzeciej pozycji. Przed stolicą zachodniopomorskiego znalazły się jedynie Gdańsk oraz Kraków.

Ranking tworzyli eksperci i naukowcy, wśród których byli m.in. pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjaliści firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. W gronie specjalistów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, dr inż. Klara Ramm – Project Manager w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz dr Michał Kudłacz – Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W badaniu doceniono Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Podmiot bez zarzutu codziennie wykonuje swoje statutowe zadania. W ostatnich latach Spółka zrealizowała wiele zadań, których celem było zwiększenie ochrony cennego zasobu, jakim jest woda a także dostarczanie czystej i bezpiecznej wody mieszkańcom. Zorganizowano m.in. program „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, czyli jedno z największych kompleksowych działań tego typu zrealizowane w Polsce i Europie Środkowej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 282 mln euro, a jego najważniejszym celem było wybudowanie oczyszczalni ścieków „Pomorzany”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl