Ruszył nabór na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2017

13:36

Stypendia zostaną przyznane w dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna). Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.

Wnioski można składać do 28 lutego br. Najciekawsze projekty mają szansę zdobyć do 12 000 zł brutto.

Wnioski  o przyznanie stypendium, zgodnie z wzorem określonym  procedurą WK – X, mogą być przesyłane pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów, adres jw.

Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 28 lutego 2017r.

Do wniosku  należy dołączyć :

  1. Życiorys artystyczny.
  2. Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.)
  3. Rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury.

Dodatkowe informacje:

  1. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
  2. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
  3. Realizacja projektu musi zostać zakończona do 31 grudnia 2017 r.
  4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
  5. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
  6. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Maksymalna wysokość stypendium może wynieść 12.000 zł brutto.
  7. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego..

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty dotyczące naboru:

szczegóły
zarządzenia Prezydenta Szczecina

Źródło: Urząd Miasta Szczecin