Przebudowa Estakady Pomorskiej zakończona

Zgodnie z terminem zakończyły się prace związane z przebudową Estakady Pomorskiej. Trwają odbiory inwestycji.

W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji. Podniesiono nośność nawierzchni ulic, wzmocniono konstrukcję wiaduktu tramwajowo-drogowego. Przebudowano oświetlenie uliczne. Zmodernizowane zostały ciągi piesze, rowerowe i pieszo rowerowe. Przeprowadzony został remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską. Przebudowa objęte były sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne. Przebudowano również zjazdy publicznych. W ramach inwestycji wybudowano system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Wprowadzono stałą organizację ruchu wraz z nowym oznakowaniem oraz zagospodarowano zieleń. Przebudową objęty był również wiadukt nad bocznicą kolejową prowadzący do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ok. 45 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl