Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin gotowy

Zakończyły się prace nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, najważniejszego dokumentu planistycznego Szczecina.  Na najbliższej, marcowej sesji Rady Miasta dokument zostanie poddany pod głosowanie.

Prawie 3 lata trwały prace planistów, ekspertów i analityków nad treścią Studium, które wskaże najważniejsze kierunki rozwoju i wyzwania w perspektywie najbliższych 30 lat dla naszego miasta. Również mieszkańcy chętnie korzystali z możliwości złożenia swoich uwag.  Szczególne zainteresowanie mieszkańców dotyczyło tematów związanych z zielenią w mieście, przyszłością miejskich targowisk, czy toru gokartowego.

Dokument został przedstawiony mieszkańcom i gruntownie skonsultowany  – mówi Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. – W sumie otrzymaliśmy  761 wniosków zbieranych od momentu uchwalenia poprzedniego studium, 451 uwag konsultacyjnych oraz 136 uwag  do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu w grudniu 2021. Mieszkańcy chętnie brali również udział w spotkaniach i dyskusjach na ten temat.

Po konsultacjach miasto zorganizowało także cykl warsztatów strategicznych, które miały pomóc w lepszym poznaniu ambicji, oczekiwań i obaw mieszkańców. Projekt dokumentu był poddawany opiniowaniu również przez zewnętrznych specjalistów np. Miejską Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną oraz szereg instytucji wyższego rzędu.

Nowelizacja dokumentu jest konsekwencją okresowego badania aktualności Studium. To deklaracja kierunków rozwoju Szczecina, która  jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany zachodzące w granicach miasta oraz w bliższym i dalszym jego otoczeniu funkcjonalnym, jakie zaistniały po 2012 roku. Ustalenia Studium zobowiązują samorząd przy sporządzaniu planów miejscowych, są także elementem polityki przestrzennej na terenie gminy.

Wizja miasta zawarta w Studium

Studium zapisano wizję tworzenia miasta zwartego, efektywnego i przyjaznego dla mieszkańców. Projektowana metropolia ma być odporna na zmiany demograficzne, ekonomiczne i środowiskowe. Dążąca do wzmocnienia gospodarczego, wspierająca rozwój szkolnictwa wyższego. Szczecin ma rozwijać i wzmacniać układ funkcjonalno-przestrzenny związany ze wzrostem koncentracji instytucji i podmiotów ważnych dla miasta i regionu, na terenie obejmującym Stare Miasto, Śródmieście i Łasztownię. Studium ma pomóc lepiej gospodarować pieniędzmi przeznaczonymi na reurbanizację, rewitalizację oraz wzmocnienia obszaru zwartej zabudowy z wykształceniem lokalnych centrów usługowych. Wzmacniać rozwój systemów komunikacji i wsparcie transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W okresie do 2050 roku do największych wyzwań dla Szczecina zaliczono: procesy ludnościowe o daleko idących skutkach społecznych, tempo rozwoju gospodarczego, zmiany w gospodarce warunkowane zmianami klimatu i wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz metropolizację przestrzeni miejskiej.

Szacuje się, że w 2050 roku w Szczecinie będzie około 380 tysięcy mieszkańców. Nakłady z budżetu na infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i społeczną, obsługującą powstającą zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjno-składową, wyniosą około 12 mld złotych.

Rezerwy terenów, obejmujące łącznie około 5,8% powierzchni administracyjnej miasta, dostępne w całym jego obszarze, zapewnią dalszy rozwój usług (wzmocnienie lokalnych centrów usługowych, wprowadzenie usług ogólnomiejskich i metropolitalnych oraz usług na rzecz podmiotów gospodarczych).

Główną zasadą polityki przestrzennej ma być oszczędne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przestrzennymi i infrastrukturalnymi w znaczeniu spójności przestrzennej i kształtowania społeczno-środowiskowych wyznaczników jakości życia w miejscu zamieszkania. W Studium wskazywany jest rozwój obszarów zwartej zabudowy i dostępności komunikacyjnej, minimalizujący ponoszone przez mieszkańców koszty dostępu do miejsc pracy i do miejskiej infrastruktury społecznej.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl