Prace na Górnośląskiej dobiegły końca!

W miniony weekend zrealizowano ostatnie prace na ul. Górnośląskiej. Udało się zakończyć inwestycję przed terminem.

Liczne prace budowlane obejmowały przebudowę ulicę, budowę ciągów pieszych i miejsc postojowych. Przebudowane zostały sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne. Zmieniona została także kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Wykonane zostało nowe oznakowanie pionowe oraz poziome a także oświetlenie.

Oprócz tego udało się skończyć roboty dodatkowe. Przebudowano kolizyjne sieci, które nie były zinwentaryzowane na mapach geodezyjnych. Wykonano przepompownię. Wyzwaniem było również wywiezienie i zutylizowanie gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi.

Inwestycję realizowała firma MUSING BUD Sp. z o.o. S.K. Koszt prac to ponad 17,1 mln zł brutto. Zadanie nadzorowała spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl