Uchwała o PPN znowelizowana

NSA zakwestionował kilka zapisów uchwały o płatnych parkingach niestrzeżonych. Zmieniono definicję opłaty dodatkowej i wykreślono punkt o konieczności umieszczania biletu za przednią szybą pojazdu, sprecyzowano także tryb reklamacji.

Kierowcy nie muszą już umieszczać biletu za przednią szybą pojazdu, ponieważ opłata dokonana w parkomacie, lub aplikacji mobilnej jest powiązana z numerem rejestracyjnym – kontrolerzy mogą więc sprawdzić, czy opłata została uiszczona w systemie elektronicznym. Z uchwały wykreślono także termin „kara umowna” – NSA uznał, że pojęcie to wywodzi się z prawa cywilnego, a nie miejscowego.

Zmiany w terminie wnoszenia opłaty i trybie reklamacji.

„Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w kasie Zarządcy lub przelewem na konto bankowe, lub w parkomacie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia:

1) wystawienia potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej lub

2) otrzymania potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej o nieopłaconym postoju za pośrednictwem operatora pocztowego.

7 dni na reklamacje

Korzystający z parkingu kwestionujący zasadność naliczenia opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od umieszczenia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na przedniej szybie pojazdu samochodowego lub otrzymania wezwania. Reklamację wnosi się do Zarządcy pisemnie lub elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Zarządcy, który przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia należnej opłaty dodatkowej. W przypadku uznania reklamacji wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych. Na podstawie złożonej reklamacji, Zarządca po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może anulować wezwanie w przypadku:

1) potwierdzenia awarii parkomatu przez Zarządcę,

2) przedstawienia ważnego biletu parkingowego lub innego potwierdzenia uiszczenia opłaty parkingowej,

3) wystawienia wezwania niezgodnie z przepisami regulaminu.”

Poprawkę uchwalono 6 września 2022 roku, wejdzie ona w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl