Odpowiedź Miasta w sprawie działek przy Wojska Polskiego

W związku z petycją właścicieli Toru Gokartowego przy Wojska Polskiego, a także licznymi pytaniami dotyczącymi zmian funkcji terenów, gdzie obecnie znajdują się schronisko dla zwierząt, tor gokartowy oraz motocrossowy Miasto opublikowało swoją odpowiedź:

Zagadnienie zmiany funkcji tego terenu było omawiane już w toku prac nad zmianą Studium w 2012 r.

Wtedy budowa nowego schroniska dla zwierząt, nie była planowana w najbliższej perspektywie – tłumaczy Zofia Fiuk–Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta.Obecnie inwestycja przy ul. Południowej jest już zawansowana i pozwala uruchomić proces przekształceń tej części miasta, adekwatnie do jego wyjątkowych wartości krajobrazowo-ekologicznych, społecznych  i  infrastrukturalnych. W 2020 roku odbyło się również spotkanie z wieczystym użytkownikiem tego terenu, podczas którego omawiana była możliwość przeniesienia jego działalności w inne miejsce.

Uciążliwe funkcje (hałas, zanieczyszczenia), które generują schronisko dla zwierząt, tor gokartowy i motocrossowy, nie stanowią właściwego środowiska dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej i utrzymania przyrodniczych i ekologicznych wartości Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego z Syrenimi Stawami. Stąd propozycja, by ten atrakcyjny teren przeznaczyć docelowo pod zabudowę mieszkaniową.

Planowane przekształcenia wpisują się w filozofię wyhamowywania rozlewania się miasta, budowania miasta zwartego, 15 minutowego, kompaktowego, kształtującego zabudowę mieszkaniową na terenach, które już posiadają w pełni rozwiniętą infrastrukturę społeczną (szkoła, przedszkola, żłobki, szpital, tereny zieleni urządzonej, lokalne centra usługowe) i infrastrukturę techniczną (uzbrojenie inżynieryjne, drogi, transport publiczny – w tym przypadku atrakcyjny dostęp do tramwaju, autobusu) – dodaje Zofia Fiuk–Dymek.

Zmiana to przyszłość, relokacja to fakt

Aktualnie bezterminowo obowiązuje miejscowy plan, który sankcjonuje istniejące usługi sportu i rekreacji. W projekcie dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (z którym będą musiały być zgodne nowe plany zagospodarowania przestrzennego) tor przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie stanowi funkcję tymczasową do czasu jego przeniesienia w inną, nową lokalizację.

Relokacja obecnej funkcji to warunek konieczny do uruchomienia planowanych przekształceń zawartych w Studiumdodaje Zofia Fiuk-Dymek.

Po dokonaniu skutecznego przeniesienia wszystkich uciążliwych funkcji (generujących hałas, zanieczyszczenia), pierwszym krokiem będzie zmiana planu obowiązującego, który w zgodności ze Studium szczegółowo ustali przeznaczenie terenu, warunki zabudowy i zagospodarowania. Nieruchomości o ustalonej funkcji mieszkaniowej w nowym planie miejscowym mogą stanowić ofertę inwestycyjną.  Docelową funkcją terenu wskazaną w projekcie Studium jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności (w typie willi nawiązującej do  struktury urbanistycznej osiedla Pogodno) z zielenią wysoką.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl