Od Turzyna aż po Łasztownię. Miasto zaprezentowało wizję rewitalizacji centrum Szczecina

Odnowiona Aleja Wojska Polskiego  (na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów) ma być osią działań rewitalizacyjnych miasta, które w kolejnych etapach obejmą również pozostałe części Śródmieścia (w kierunku Odry i w stronę Turzyna). 


Na konferencji podsumowującej działania związane z rewitalizacją al. Wojska Polskiego, Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina, zaprezentował wizję odnowienia centrum miasta. Proces ma polegać na przywracaniu życia zniszczonym obszarom. Chodzi nie tylko o wyremontowane elewacji kamienic, równe chodniki czy odnowione place, ale również o wprowadzenie nowego życia w dane miejsce, usunięcie przyczyn degradacji, poprawienie jakości życia ludzi i danie impulsu do rozwoju gospodarczego.

– Dla nas rewitalizacja jest elementem wizji rozwoju miasta. Musimy mocno akcentować jej funkcje gospodarcze –  mówił Daniel Wacinkiewicz. – Wszystkie procesy muszą być także z udziałem mieszkańców. Chcemy w jak największym zakresie włączyć ich w te działania, ponieważ są kluczowymi beneficjentami i aktorami na tym obszarze. Te zmiany na końcu dotykają właśnie ich, zatem muszą uwzględniać ich potrzeby oraz oczekiwania.

rewitalizacja centrum Szczecina
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Promieniowanie w dwóch kierunkach i łączenie obszarów

Obecny rozwój Szczecina prowadzony jest w dwóch kierunkach: Łasztowni oraz Śródmieścia. Uruchamiany właśnie proces rewitalizacji ma doprowadzić do połączenia tych dwóch kluczowych dla rozwoju Szczecina obszarów miasta. Osią tej rewitalizacji ma być odnowiona i ożywiona aleja Wojska Polskiego.

Do 2019 roku zakończono już ponad 150 różnego rodzaju działań, w tym m.in.:

 • kompletną renowację dwóch kwartałów 22 i 27 oraz rewitalizację kwartału 23.
 • działania skierowane do wybranych grup społecznych m.in. program „Dom dla seniora” (38 mieszkań), Dzienny Dom „Senior+”, Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, „Dom na start”, „Dom dla dziecka”
 • działania w sferze infrastruktury: „Zielone Podwórka” i „Zielone Przedogródki”
 • działania miękkie: Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, Projekt „Wstąp do Śródmieścia”, aktywizacja mieszkańców z wykorzystaniem Lokalu KREATYWNEGO przy ul. Królowej Jadwigi 2, Agencja Mieszkaniowa Miasta.

Strefa strategicznej interwencji

Miasto zdecydowało też o wyznaczeniu strefy strategicznej interwencji, która obejmie kwartały od Turzyna do Łasztowni, gdyż są to tereny z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi o dużej wartości kulturowej, społecznej, ekologicznej, estetycznej i ekonomicznej. Wyznaczenie strefy ma na celu wspierania zjawiska „powrotu do centrum miasta”.

W strefie wskazane zostaną mniejsze tereny, które wiążą politykę rozwoju z konkretnymi sektorami, czyli:

• politykę rewitalizacyjną – obszar rewitalizacji,
• politykę przestrzenną – ścisłe centrum miasta, wskazane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przekształcenia przestrzeni publicznej,
• politykę transportową – strefy płatnego parkowania, innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki dostaw, bezpieczeństwa ruchu drogowego i uspokajania ruchu na podstawie hierarchizacji układu komunikacyjnego, zwiększenie dostępności transportu zbiorowego w nawiązaniu do SKM,
• politykę kulturalną – wspieranie działań kulturalnych w przestrzeni publicznej

Musimy patrzeć na miasto przez pryzmat działań zintegrowanych. Trzeba nam powrócić do miasta, przyciągać ludzi do śródmieścia, zwłaszcza do jego centrum. Działania rewitalizacyjne mają właśnie taką ambicję – dodał Daniel Wacinkiewicz.

Etapy działań rewitalizacyjnych

Pierwszy etap (do 2023 r.) obejmie przebudowę i nadanie nowego znaczenia al. Wojska Polskiego (na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów). Aleja stanowić będzie oś działań rewitalizacyjnych promieniując na pozostałe części Śródmieścia. Kolejne etapy rewitalizacji będą „odchodzić” od tej osi.

Podczas drugiego etapu (lata 2024-2030) nastąpi przesunięcie procesu w stronę Odry. W kolejnych latach będą tworzone łączniki, które powiążą ze sobą odnowione już części Śródmieścia z Łasztownią.

Trzeci etap (lata 2041-2050) obejmie inwestycje w część Śródmieścia na zachód od al. Wojska Polskiego (w kierunku Turzyna i SKM). Obszar ten będzie realizowany w ostatniej fazie, jednak wcześniej prowadzone będą działania i inwestycje związane z komunikacją publiczną (łączenie systemu komunikacji ze Szczecińską Koleją Metropolitalną).

rewitalizacja centrum Szczecina
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Harmonogram działań

2019 rok:

 • Początek integracji działań z obszaru rewitalizacji
 • Kontynuacja renowacji kwartałów 30 i 33 oraz początek rewitalizacji wnętrza kwartału 36
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Wojska Polskiego
 • Uruchomienie zintegrowanej komunikacji dotyczącej rewitalizacji – projekt Słynna Aleja

lata 2020-2023:

 • Rozpoczęcie realizacji inwestycji na al. Wojska Polskiego
 • Zbudowanie oferty powrotu mieszkańców do Śródmieścia
 • Zbudowanie komunikacji i wsparcia działań rewitalizacyjnych w oparciu o projekt Słynna Aleja

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl