Od 1 kwietnia 2021 roku na terenie całego kraju rozpocznie się największe badanie statystyczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez statystykę publiczną we współpracy z Gminami. Spis obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Metody zbierania danych w NSP 2021

Najwygodniejszym, najbezpieczniejszym i jednocześnie obowiązkowym sposobem udziału w spisie jest tzw. samospis internetowy.

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie uzupełnić dane w zamieszczonym w Internecie formularzu spisowym.

Formularz ten dostępny będzie od 1 kwietnia 2021 roku na stronie: https://spis.gov.pl

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą udać się do urzędów miast i gmin lub Urzędu Statystycznego w Szczecinie, gdzie zorganizowane są stanowiska do samospisu.

Procedury osobistych wizyt w urzędach zależeć będą od sytuacji pandemicznej.

Będzie również możliwość dokonania obowiązku spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową, pod nr tel. 22 279 99 99.

Dodatkowymi metodami zbierania danych spisowych są:

 • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza spisowego,
 • wywiad bezpośredni, przeprowadzany przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (wywiady bezpośrednie będą realizowane w szczególnych przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy zachowaniu reżimu sanitarnego).
 • spis ludności
  Fot. Pixabay

Osoba, z którą skontaktował się rachmistrz nie może odmówić udzielenia informacji i wypełnienia obowiązku spisowego.

Dla osób, które dokonały samospisu przez Internet planowana jest loteria spisowa z możliwością wygrania atrakcyjnych nagród.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Jakie dane będą zbierane

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zbierane będą dane z następującego zakresu:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • gospodarstwa domowe i rodzina,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich mieszkańców Polski.

Wytyczne do samospisu

W przypadku wielu danych demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są jedynym źródłem pełnych informacji.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci zestawień na różnych poziomach podziału terytorialnego kraju.

Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych.

Na ich podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne w perspektywie wielu lat.

Bezpieczeństwo danych osobowych w spisach powszechnych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Składają także pisemne przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy.

Tożsamość rachmistrza będzie można sprawdzić dzwoniąc na infolinię bądź na stronie dotyczącej spisu.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Więcej informacji o NSP 2021 znajduje się na stronie: https://spis.gov.pl/

Infolinia spisowa nr tel. 22 279 99 99

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl