Nowy most kolejowy nad Regalicą – jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych coraz bliżej!

Wykonawca nasunął lądową część konstrukcji nowego mostu nad Regalicą w Szczecinie. Wprowadzono też zmienioną organizację ruchu kolejowego na stacji Szczecin Podjuchy. Obecnie ruch odbywa się na nowo wykonanych torach nr 1 oraz 3, dla obsługi ruchu pasażerskiego oddano do użytkowania dwa perony. Celem inwestycji jest zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 273.

Źródło: Wody Polskie

Ta inwestycja jest jedną z najbardziej skomplikowanych, którą dzisiaj wykonujemy na Pomorzu Zachodnim. Ona łączy dwie drogi – wodną i kolejową. Przebudowujemy układ torowy z jedno na dwu, długości 3,5 km, a łącznie ponad 12 km torowiska. Konstrukcja została nasunięta według założeń kilkanaście metrów za nową podporą nurtową. Pozwoli to na zakończenie scalania mostu o docelowej długości 278 m – przekazał Cezary Łysenko z firmy Budimex.

Wykonano już podporę po wschodniej stronie rzeki Regalicy Kontynuowane są roboty związane z budową wiaduktu w ul. Szklanej i murów oporowych, które pozwolą na wykonanie nasypu i w dalszym etapie nawierzchni torowej na najeździe na most od stacji Podjuchy. Trwają prace związane z przebudową stacji Podjuchy przy zabudowie nowych urządzeń SRK, sieci trakcyjnej oraz roboty torowe – mówi Sławomir Krekora.

Nowy most kolejowy nad Regalicą
Źródło: Wody Polskie

Docelowy kształt mostu

Most będzie trójprzęsłowym obiektem kratownicowym z nowym układem kolejowym odsuniętym nieco od dotychczasowego. Planowany po przebudowie prześwit mostu ma wynosić 6,20 m powyżej tzw. wielkiej wody żeglownej (górnego limitu poziomu wody, przy którym możliwa jest żegluga rzeczna). Dzięki niemu jednostki będą mogły swobodnie przepływać pod przeprawą. Podnoszone przęsło mostu kolejowego na Regalicy, stanowiące ruchomy element starego mostu, jest objęte ochroną konserwatorską, a więc zostanie zachowane.

Inwestycja ma zakończyć się w grudniu 2023 r. Zadanie realizowane jest w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt jest finansowany ze środków pożyczki Banku Światowego, środków kredytowych Banku Rozwoju Rady Europy, budżetu państwa oraz przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Nowy most kolejowy nad Regalicą
Źródło: gov.pl

Korzyści z inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa efektywności i sprawności towarowych przewozów żeglugą śródlądową do portów bazowych Szczecin i Świnoujście, poprawa przepustowości sieci, bezpieczeństwa ruchu, efektywności i sprawności kolejowych przewozów towarowych do portu Szczecin na linii 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny, a dzięki temu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Zadanie realizowane w ramach POPDOW doprowadzi do poprawy ochrony przeciwpowodziowej (powodzie zatorowe) w wyniku umożliwienia niezakłóconej pracy lodołamaczy na całym odcinku dolnej Odry oraz wzmocnienia zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Pierwotna wartość kontraktu wynosi 347 mln złotych brutto. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj”.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w Projekcie „Ułatwienie zrównoważonego połączenia zaplecza z głównym portem w Szczecinie: most kolejowy na rzece Regalicy” nr 2019-PL-TM-0244-W, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Zobacz także:

Unikalny most zwodzony nad Regalicą przechodzi do historii

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl