Nowe zasady wynajmu mieszkań komunalnych w Szczecinie. Co się zmieni?

Ma być łatwiej, prościej i według bardziej realnych kryteriów. Miasto przygotowało propozycję uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali komunalnych, którą wkrótce zajmą się szczecińscy radni.

Nowa uchwała musi zostać przyjęta, gdyż w kwietniu br. nastąpiła nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Nowe zasady wynajmowania lokali od gminy wypracował Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta wspólnie z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskim TBS i TBS Prawobrzeże.

Najważniejsze propozycje zmian:

  • częstsze nabory – nie rzadziej niż raz w roku odbywać się będą nabory wniosków na najem socjalny lokali (na czas oznaczony, nie dłuższy niż 24 miesiące). Do tej pory odbywały się raz na dwa lata.

  • oferta Non Stop – oferty wolnych lokali przeznaczonych na najem na czas nieoznaczony (gotowe od razu do zamieszkania) będą ogłaszane w ramach publicznego naboru wniosków co najmniej dwa razy w miesiącu.

  • lokale do remontu w ofercie Non Stop – oferty takich mieszkań będą podawane do publicznej wiadomości co najmniej dwa razy w miesiącu (do tej pory możliwość wynajęcia mieszkań za remont odbywała się w ramach naborów, ogłaszanych dwa razy w roku).

  • wspieranie młodych rodzin – wprowadzono dodatkowe punkty dla osób, które nie ukończyły 35 roku życia.

  • seniorzy mają pierwszeństwo – dodatkowe punkty otrzymają także osoby, które ukończyły 70. rok życia.

  • dostosowane kryteria dochodowe – wprowadzenie progów dochodowych, które uwzględniają różne sytuacje wnioskodawców i pozwalają na skierowanie do nich odpowiedniej oferty mieszkaniowej.

  • sytuacje wyjątkowe – możliwość zawarcia umowy najmu lokalu z osobami, które mają szczególną sytuację rodzinną, zdrowotną lub majątkową, za zgodą Prezydenta Miasta i po pozytywnej opinii radnych miasta z komisji ds. mieszkalnictwa. W tym trybie przewiduje się najem nie więcej niż 8 lokali rocznie.

  • pomoc w sytuacjach losowych – zawarcie umowy na czas nie dłuższy niż 2 lata  z osobami, które utraciły swoje prywatne mieszkania z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru itp.

  • lokale o powierzchni powyżej 80 m2 – w pierwszej kolejności takie lokale będą przeznaczane na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, a w przypadku ich braku według poniższej kolejności: 1) na realizację programów mieszkaniowych, 2) do dyspozycji instytucji kultury, szkół, uczelni, szpitali publicznej służby zdrowia, służb mundurowych lub innych ważnych dla Gminy instytucji, które będą wynajmowane na czas oznaczony – po pozytywnej opinii radnych miasta z komisji ds. mieszkalnictwa, 3) do sprzedaży na zasadach wolnorynkowych.

Teraz propozycjami zawartymi w uchwale będą zajmować się radni. Najpierw zrobi to  komisja ds. budownictwa i mieszkalnictwa, a później projekt trafi na sesję Rady Miasta, która zdecyduje czy i w jakim kształcie uchwała wejdzie w życie.

Ostatnie duże zmiany dotyczące zasad gospodarowania lokalami komunalnymi w Szczecinie zostały wprowadzone siedem lat temu. –  Od 2012 roku wynajęto blisko 300 lokali socjalnych i ponad 1000 w zamian za remont. W ramach oferty Non Stop wynajęto także ponad 100 mieszkań – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. – W tym czasie uruchomiono także szereg programów mieszkaniowych m.in. Dom Dużej Rodziny, Dom dla Studenta, Dom dla Absolwenta, Dom Seniora itd. Dzięki nim oferta mieszkaniowa miasta jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców Szczecina.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl