Nowe świadczenie pieniężne dla rodziców wieloraczków

„Bon opiekuńczy: Wieloraczki” ma pomóc rodzinom w pokryciu części wydatków przeznaczonych na opiekę nad wieloraczkami mieszkającymi w Szczecinie. 

Nowe świadczenie pieniężne, skierowane do opiekunów wieloraczków, zakłada 5000 zł na każde dziecko w przypadku trójki i więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Bon przysługiwać będzie opiekunowi tj. rodzicom – matce lub ojcu, opiekunom prawnym lub osobom które wystąpiły do sądu rodzinnego o przysposobienie, niezależnie od sytuacji dochodowej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, opiekun będzie musiał spełnić trzy warunki:

  • mieszkać na terenie Gminy Miasta Szczecin;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy z o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazać jako miejsce zamieszkania podatnika – Szczecin;
  • wychowywać co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Ustalenie prawa do wypłacenia świadczenia będzie następować na wniosek opiekuna. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci. Wsparcie finansowe będzie wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono prawidłowy i kompletny wniosek. Wnioski przyjmowane będą przez cały rok.

Projekt uchwały związany z wprowadzeniem nowego świadczenia pieniężnego na terenie Szczecina, będzie procedowany podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się we wtorek, 26 czerwca br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl