Niezbędnik wyborcy samorządowego: Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Dziś w naszym poradniku dotyczącym wyborów samorządowych przedstawiamy prawa i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne w lokalu wyborczym mogą:

  • Zmienić swój okręg wyborczy na przystosowany do ich rodzaju niepełnosprawności składając odpowiedni wniosek najpóźniej 5 dni przed dniem wyborów
  • W dniu wyborów mogą poprosić o nakładkę na karty do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a
  • Poprosić jakąś osobę (w tym osobę niepełnoletnią, z wyłączeniem osób zasiadających w komisji wyborczej, będącej mężem zaufania i obserwatorem społecznym) o pomoc w sprawach technicznych związanych z głosowaniem. Taka osoba może wejść z osobą niepełnosprawną za kotarę
  • Na prośbę osoby niepełnosprawnej komisja zobowiązana jest przeczytać treść obwieszczeń wyborczych dotyczących informacji o komitetach i kandydatach

Osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować również przez pełnomocnika. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta najpóźniej do 12 października. Niezbędnymi dokumentami będą:

  • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego tłumaczenie przysięgłe w przypadku obywatela UE bez obywatelstwa polskiego
  • pisemna zgoda pełnomocnika zawierająca jego imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego pełnomocnikowi w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców tej samej gminy, co udzielający pełnomocnictwa

Osobom niepełnosprawnym przysługuje też możliwość głosowania korespondencyjnego, ale taki zamiar trzeba zgłosić najpóźniej 15 dni przed wyborami do komisarza wyborczego lub przez internet za pomocą Profilu Zaufanego na Obywatel.gov.pl. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, to w dniu wyborów osoba niepełnosprawna dostanie pakiet wyborczy dostarczony przez urzędnika wyborczego, łącznie z nakładką w języku Braille’a (jeśli wcześniej wyraziła taka chęć).

Transport osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych

Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 20.00 pod numerami telefonu: 91 42 43 555, 697 066 240. Pod tymi numerami udzielane będą wszelkie informacje dotyczące przewozu.

Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości przewozu, związanymi  z kolejnością przyjmowanych zgłoszeń.

Można również zgłosić zapotrzebowanie na przewóz w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów pod numerem telefonu: 91 42 43 555 w godz. 8.00 – 14.00.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl

Zobacz także: