Najwyższa pora na ochronę drzew. Nowe przepisy mają ograniczyć wycinkę.

Nowe przepisy dotyczą terenów należących do miasta Szczecin i bardzo szczegółowo określają sposób postępowania zarówno na etapie planowania, jak i realizacji jakichkolwiek działań w obszarze zieleni. Mają lepiej chronić drzewa i ograniczyć ich wycinanie.

Prezydent Miasta wydał zarządzenie, które zawiera szczegółowe procedury mające lepiej chronić drzewa i ograniczać ich wycinkę. Każda planowana ingerencja w zieleń miejską będzie weryfikowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Ogrodnika Miasta. W życie wchodzą też ,,Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin.

Nowe zarządzenie
Fot. Aranżacja niecki retencyjnej w przestrzeni publicznej (zał. Zarządzenia)

Nowe przepisy dotyczą terenów należących do Miasta, a stosować się do nich muszą wszystkie jednostki i spółki miejskie, w tym także placówki oświatowe. Bardzo szczegółowo określają one sposób postępowania zarówno na etapie planowania, jak i realizacji jakichkolwiek działań w obszarze zieleni. Chodzi nie tylko o czynności związane z jej bieżącym utrzymaniem, realizowanym m.in. przez ZUK, ale także o zamierzenia inwestycyjne, ingerujące w istniejącą zieleń, przede wszystkim drzewa.

W ramach bieżącego utrzymania zieleni, na etapie przygotowawczym, wszystkie podmioty miejskie mają obowiązek przekazywać do Wydziału Ochrony Środowiska informacje dotyczące swoich zamierzeń w celu weryfikacji i uzgadniać każdą planowaną czynność, a podczas jej wykonania, zapewnić nadzór dendrologiczny i kontrolę prawidłowego wykonania.

Jeszcze bardziej rozbudowana procedura dotyczy planowanych inwestycji miejskich. Wykonanie dokumentacji projektowej ma poprzedzać inwentaryzacja zieleni i operat dendrologiczny. Natomiast sam projekt będzie weryfikowany i ewentualnie korygowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Ogrodnika Miasta pod kątem wpływu przyjętych rozwiązań na zieleń. Podczas realizacji przedsięwzięcia musi być zapewniony nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew i krzewów, pielęgnacją i wykonaniem zieleni.

W przypadku, kiedy nie ma możliwości zachowania wszystkich drzew, nasadzenia wyrównawcze mają być w pierwszej kolejności wykonane na terenie inwestycji. W przypadku braku miejsca WOŚr będzie wskazywał inny teren.

Nowe zarządzenie
Fot. Badanie budowy wewnętrznej drzewa rezystografem (zał. Zarządzenia)

Zarządzenie obejmuje również już rozpoczęte inwestycje. W przypadku tych jeszcze projektowanych, dokumentacja musi być wykonana już według nowych zasad. W przypadku tych, które są na dalszych etapach, istniejący projekt będzie zweryfikowany, a WOŚr może wydać dodatkowe zalecenia.

Wprowadzenie Standardów oraz Obowiązków ma na celu:

  • podniesienie, jakości utrzymania terenów zieleni do poziomu określonego w Standardach;
  • wprowadzenie zrównoważonej gospodarki zielenią w procesach inwestycyjnych prowadzące do zachowania jak największej liczby drzew i krzewów, właściwej ochrony drzew, krzewów, zieleni niskiej i gleby podczas realizacji robót budowlanych oraz wykonywania odpowiedniej ilości nowych nasadzeń w celu zrekompensowania utraconej zieleni;
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju terenów zieleni oraz wykonywanie nowych nasadzeń w sposób celowy, zgodnie z określonym w Standardach katalogiem drzew i krzewów proponowanych do sadzenia na terenie miasta Szczecin, z zachowaniem wymagań technicznych dotyczących doboru materiału roślinnego oraz właściwego sposobu wykonania nasadzeń.

Dokument pn. „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin” został opracowany na zlecenie Miasta przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Celem opracowania standardów było wskazanie kierunków spójnego i jednolitego uporządkowania zielonych przestrzeni miejskich.

Nowe zarządzenie
Fot. Wiązanie sztywne regulowane, zabezpieczające przewodniki drzewa przed ich rozłamaniem (zał. Zarządzenia)

Znajdują się w nim zalecenia dla jednostek prowadzących bieżące utrzymanie i eksploatację zieleni w mieście, a także dla projektantów i wykonawców nowych inwestycji realizowanych na terenie Szczecina. Wskazano konkretne i alternatywne rozwiązania do lokalnej walki ze zmianami klimatycznymi, które będą sukcesywnie wdrażane na terenie miasta. Standardy określają również sposoby prowadzenia pielęgnacji drzew i krzewów, zawierają katalog gatunków drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń w trudnych warunkach miejskich.

Jednym z głównych kierunków rozwoju terenów zielonych ma być zwiększenie zasobów zieleni, poprzez zagospodarowywanie na ten cel nowych miejskich przestrzeni, podniesienie, jakości pielęgnacji zieleni miejskiej oraz polepszenie warunków jej wzrostu.

Wszystkie działania Miasta w obszarze zieleni miejskiej ma zintegrować Wydział Ochrony Środowiska UM oraz Ogrodnik Miasta.

Link do zarządzenia wraz z załącznikami: TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl