Najważniejsze decyzje XXXII sesji Rady Miasta.

Zniesienie opłaty za psa, inflacyjna waloryzacja podatku od nieruchomości oraz opłat za odbiór śmieci, nowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także współpraca z NGOsami i ochrona środowiska – to część tematów, którymi zajęli się radni na wczorajszej sesji Rady Miasta.

Nie będzie opłaty za psa

Na wczorajszej sesji zniesiona została opłata od posiadania psa. Wynosiła ona 50 zł rocznie, jednak ze względu na znaczną liczbę właścicieli zwolnionych z opłaty – m.in. osoby  powyżej 65 r. życia czy posiadacze psów wysterylizowanych, wykastrowanych oraz przygarniętych ze schroniska, wpływy do budżetu z tego tytułu były niewielkie, a znaczną ich część pochłaniały pobory inkasenta. Właśnie dlatego podjęto decyzję o zwolnieniu właścicieli psów z tej opłaty.

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Radni zadecydowali się także na waloryzację stawek podatku nieruchomości o wysokość inflacji (ogłoszonej przez GUS w połowie roku, czyli o 3,6 %). W związku z tym właściciel mieszkania o pow. 50m2  zapłaci więcej o 2,60 zł w skali roku, a właściciela domu o pow. 150 m2 – o 16 zł więcej w skali roku. Osoby posiadające garaż zapłacą podatek wyższy o 9,30 zł niż dotychczas. Z kolei przedsiębiorcy posiadający lokal o powierzchni 100m2 muszą liczyć się ze wzrostem opłat o 92 zł w skali roku. Podniesienie stawek podatku od nieruchomości będzie skutkować wzrostem dochodu dla Miasta o ok. 6,7 mln zł.

Inne zasady gospodarowania odpadami

Przyjęto też pakiet tzw. uchwał śmieciowych , zawierający między innymi regulacje opłat za odbiór śmieci, do poziomu inflacji. Wybrano stawki w wysokości 9,30 zł za 1m3 zużytej wody (dla zabudowy wielorodzinnej) oraz 105 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego (zabudowa jednorodzinna) oraz ich dwukrotności, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji śmieci. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o  utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmienione zostały również stawki za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych, tak aby odpowiadały cenom rynkowym.

Ze względu  na obowiązek wyposażenia nieruchomości w brązowe pojemniki i odbiór bioodpadów u źródła, zrezygnowano ze świadczenia tej samej usługi w systemie kontenerowym. Zmodyfikowano również zapisy  dotyczące częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych:  w zabudowie jednorodzinnej 2 razy w roku, a wielorodzinnej  – 12 razy w roku. Mieszkańcy nadal mogą bez ograniczeń przywozić gabaryty do ekoportów. Doprecyzowano natomiast zasady przyjmowanych w ekportach odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych – dwa razy rocznie po 200 kg.

Zatwierdzone zostało również podpisanie porozumień międzygminnych z Policami i Stargardem. Dzięki temu do tamtejszych instalacji trafiać będą bioodpady ze Szczecina, natomiast śmieci z tych gmin będą spalane w szczecińskim Ecogeneratorze. Rozwiązanie to daje realne oszczędności w stosunku do stawek zaproponowanych w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez podmioty prywatne, na poziomie ok. 2 mln zł.

Dwa  nowe plany

Miejscy radni zaakceptowali również dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plany przedstawiają dopuszczalne sposoby zagospodarowania dla terenów: „Żydowce  – osiedle” oraz  „Gumieńce  – Krakowska 3”.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i ekologia

Jak co roku Biuro Dialogu Obywatelskiego przedstawiło radnym „Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,  z którego można dowiedzieć się m.in. wszystkiego na temat form, przedmiotu  i sposobów współpracy z NGOsami  w przyszłym roku. Podczas sesji przyjęty został również Program Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl