Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie inwentaryzacji drzew

Miasto ogłosiło przetarg  na wykonanie podstawowej inwentaryzacji i wstępnej inspekcji drzew rosnących na wybranych terenach Szczecina. Rozpoczęcie tego zadania oznacza zupełnie nową jakość w zarządzaniu i pielęgnacji drzew.

Docelowo Miasto zamierza objąć inwentaryzacją wszystkie drzewa znajdujące się na gruntach należących do gminy – rosnące  na terenach zielonych, w pasach drogowych oraz towarzyszące różnego rodzaju zabudowie, jednak ze względu na ogromną skalę przedsięwzięcia, jego realizacja musi być rozłożona na kilka etapów.

Pierwszy, którego dotyczy przetarg,  obejmie tzw. rejon I, a w nim wszystkie tereny zieleni urządzonej: skwery, parki, zieleńce zarządzane przez ZUK. Będzie to m.in. park im. Stefana Żeromskiego, park im. Gen. Wł. Andersa, Jasne Błonia, Wały Chrobrego, park Nadratowskiego oraz szereg zieleńców  i skwerów w centrum miasta – łącznie ponad 41 ha.

Fot. UM Szczecin

Z map Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii wynika, iż na objętych inwentaryzacją terenach znajduje się 2792 drzew, w rzeczywistości będzie ich na pewno więcej.

Inwentaryzacja drzew polegać będzie na zebraniu podstawowych informacji o drzewie, takich jak: gatunek, obwód pnia, wysokość, średnica korony, faza rozwoju itp. – mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.Każde drzewo otrzyma także swój indywidualny numer, czyli swoisty PESEL,  który będzie podstawą do jego identyfikacji. Numer ten zostanie umieszczony na drzewie w postaci niewielkiej czarnej tabliczki z nadrukiem, przybitej szpilką arborystyczną na wysokości ok.  2, 5 m.

Dane umożliwią stworzenie kompleksowego systemu opieki nad drzewami

W ramach wstępnej inspekcji drzewa, osoba wykonująca inwentaryzację będzie musiała ocenić, czy wymaga ono jakiejś interwencji, a także wskazać konieczne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne, np. usunięcie suchych gałęzi, uzupełnienie ściółki, cięcie formujące młodych drzew, zdjęcie nawierzchni utwardzonej w celu poprawy warunków życia drzewa. W trudniejszych przypadkach, kiedy zaistnieje podejrzenie, że drzewo może mieć osłabioną statykę  lub jego kondycja jest silnie osłabiona, będzie wystawiane zalecenie wykonania pełnej inspekcji drzewa.

Wszystkie zebrane dane na temat drzewa, wraz z jego numerem,  lokalizacją oraz fotografią danego okazu zostaną wprowadzone do aplikacji GREENSPACES, służącej do tworzenia bazy danych miejskich terenów zieleni.

Inwentaryzacja drzew jest pierwszym etapem tworzenia kompleksowego systemu opieki nad drzewami, którego celem jest poprawa dobrostanu drzew, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa w ich otoczeniu – wyjaśnia Marta Safader – Domańska, Ogrodnik Miasta.Jest to szczególnie ważne w kontekście  zwiększenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, skutkujących niszczeniem drzew i obiektów znajdujących się w ich otoczeniu.  Dla przykładu – właściwe wykonane wiązania konarów lub cięcia koron, zmniejszające siłę naporu wiatru, będą ograniczać szkody materialne i ratować drzewa przed zniszczeniem. Inwentaryzacja jest ważnym krokiem do poprawy stanu pięknych, starych okazów drzew oraz objęcia  właściwą opieką także tych młodych, które będą przyczyniać się do poprawy  jakości życia przyszłych  pokoleń szczecinian.

Szczegóły przetargu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 26 maja do godz. 9.00.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl