Miasto chce przejąć nabrzeża u podnóża Wałów Chrobrego

Szczeciński magistrat zachęca do zapoznania się z sytuacją prawną nabrzeży, by zrozumieć sens starań o przejęcie i remont bulwarów.

Sytuacja prawna związana z nabrzeżami jest dość skomplikowana, więc Urząd Miasta Szczecin zamieścił na swojej stronie internetowej najważniejsze informacje dotyczące tej sprawy.

Kto zarządza nabrzeżami przy Wałach Chrobrego?

Obecnie Bulwarem Chrobrego i Nabrzeżem Wieleckim w Szczecinie zarządza spółka Polsteam – Żegluga Szczecińska Sp. z o.o., której wspólnikami są państwowa Żegluga Polska (51% udziałów) i miejska Żegluga Szczecińska (49% udziałów). Miasto ma więc mniejszy wpływ na to, co dzieje się z tym miejscem i dlatego chce odkupić udziały od Żeglugi Polskiej. Dzięki temu mogłoby decydować o nabrzeżach, ich remoncie i modernizacji.

Jakie działania podjęło miasto?

15 listopada 2017 roku Żegluga Szczecińska skierowała sprawę na drogę sądową przeciwko Polsteam – Żegluga Szczecińska o wydanie Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego w Szczecinie, aby wyjaśnić trwające od wielu lat wątpliwości co do ważności umowy, na podstawie której w 1998 roku ówczesne Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Szczecińska przeniosło na spółkę (jako aport) prawo wieczystego użytkowania tych terenów. Żegluga Szczecińska, jako następca prawny Przedsiębiorstwa Państwowego Żegluga Szczecińska, wniosła do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum pozew o wydanie tych nabrzeży.

Dlaczego do tego doszło?

Żegluga Szczecińska od kilku lat próbowała znaleźć polubowne rozwiązanie sprawy wadliwie wniesionego w 1998 roku aportu. W sierpniu 2016 roku oba podmioty podpisały przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Polsteam, na mocy której Żegluga Szczecińska stałaby się stuprocentowym właścicielem spółki Polsteam, czyli ponownie wieczystym użytkownikiem nabrzeży. Na zawarcie umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność udziałów, decyzją z 9 grudnia 2016 roku Minister Skarbu Państwa nie wyraził zgody.

To właśnie dlatego Żegluga Szczecińska skierowała sprawę na drogę sądową. Spółka stoi na stanowisku, że należy doprowadzić do stanu, w którym prawowity użytkownik będzie w posiadaniu terenu i co umożliwi oczekiwaną przebudowę i modernizację tak jak miało to miejsce w przypadku pozostałych bulwarów i nabrzeży.

Decyzja sądu

Sąd uznał za uprawdopodobnione argumenty zawarte w pozwie złożonym przez Żeglugę Szczecińską i 21 listopada br. wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez zakaz obciążania nabrzeży ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także zakaz oddawania ich w najem, dzierżawę, leasing i użyczenie. 22 listopada br. sąd wpisał w księdze wieczystej nabrzeży wzmiankę o powyższych zakazach.

Jakie to ma znaczenie?

Dzięki opisanej powyżej decyzji sądu, Polsteam – Żegluga Szczecińska nie będzie mogła zaciągnąć pożyczki od innej spółki grupy PŻM – Polsteam Frachtowanie, a takie działanie planowała Rada Nadzorcza. Zdaniem miasta plan Żeglugi Polskiej polegał na udzieleniu pożyczki pod zastaw Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego spółce Polsteam – Żegluga Szczecińska, która od lat generuje straty i nie miałaby możliwości finansowych obsługi i spłaty zobowiązania. Wynikiem tego byłoby odebranie nabrzeży przez pożyczkodawcę – Polsteam Frachtowanie – a więc pośrednio przez Żeglugę Polską. Miasto nie zgodzi się na takie działania, bo uniemożliwiłoby to modernizację i renowację nabrzeży.

Żegluga Szczecińska – jako 49-procentowy udziałowiec Polsteam Żeglugi Szczecińskiej – wniesie również o likwidację spółki z uwagi na generowane, milionowe straty. Dzięki temu nabrzeża (dzięki zabezpieczającym zapisom w umowach wprowadzonych przez miasto w roku 2013) wróciłyby do Żeglugi Szczecińskiej.

Ostatecznie to sąd zdecyduje o tym, co stanie się z jednym z najpiękniej położonych miejsc w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl