Jak dużo zieleni jest w Szczecinie?

Miasto wniosło uwagi do opracowania pn. „Tereny zielone w dużych miastach Polski. Analiza z wykorzystaniem Sentinel 2”. 

Dokonując analizy terenów zieleni w dużych miastach Polski, Szczecin o powierzchni 300,6 km2 należałoby porównać przede wszystkim z miastami o powierzchni zbliżonej do niego, czyli np. z Łodzią (293 km2) czy Wrocławiem (293 km2).

Łódź, ze wskaźnikiem 51,4 % udziału zieleni wysokiej jakości w powierzchni miasta, wyprzedza Szczecin, którego wskaźnik, zgodnie z przyjętą przez autorów metodologią wyniósł 45,7%, natomiast Wrocław, z 40,9 %, jest niżej od Szczecina.

Łódź nie posiada jednak takiej fizjonomii jak Szczecin, w której zawiera się jedno z największych polskich jezior – jezioro Dąbie. Jeśli odliczymy od ogólnej powierzchni Szczecina teren jeziora (który z oczywistych względów nie może stanowić terenu zieleni, choć jest powierzchnią o właściwościach biologicznych, klimatycznych) otrzymamy wskaźnik o wartości około 60 %.

Jednocześnie, powierzchnia Szczecina po odliczeniu jeziora Dąbie kurczy się do około 228 km2. Wówczas można go porównywać z takimi miastami jak Gdańsk (26159 ha, wskaźnik 40,1%), Poznań (26167 ha, wskaźnik 49%) i Zielona Góra (27833 ha, wskaźnik 67,5%). Zielona Góra przewyższa Szczecin w takim zestawieniu ze względu na niemal dwukrotnie większą lesistość w obrębie miasta, co podkreślają sami autorzy opracowania.

Analizowanie udziału zieleni urządzonej w Szczecinie, w odniesieniu do powierzchni całego miasta jest nieuprawnione i niemiarodajne. Udział zieleni urządzonej w powierzchni miasta, na którą przypadają lasy oraz akwen Odry i jeziora Dąbie, to de facto informacja o tym, ile zieleni urządzono w stosunku do lasów, wód i zabudowy. Natomiast dokonując rankingu miast lub waloryzując dostęp do zieleni urządzonej, powinno się przedstawiać stosunek terenów zieleni urządzonej do powierzchni zwartej zabudowy w mieście (dla której ta zieleń jest przeznaczona).

W szerszym kontekście ekologicznym, dokonując tego typu ocen należy pamiętać, że równie ważne dla środowiska miejskiego jest pokrycie wodą – to integralny element biosfery, biorący udział w poprawie jej jakości. Z tej perspektywy udział terenów objętych różnorodnymi formami ochrony przyrody w powierzchni całego miasta wynosi około 50 %.

W zależności od przyjętych definicji, kryteriów i metody przyjętych w badaniach uzyskuje się różne wyniki. Analiza terenów zieleni w mieście powinna uwzględniać całościowy obraz, traktować wszystkie elementy i formy zieleni jako całość. W opracowaniu autorstwa W. Łachowskiego i A. Łęczek wyraźnie zaznaczono, iż w porównywaniu miast Polski pod względem udziału terenów zieleni wysokiej jakości w powierzchni miasta należy wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania i czynniki, wpływające na uzyskane wyniki.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl