eWUŚ świeci się na czerwono? Sprawdź, co wtedy zrobić!

Co zrobić, kiedy eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń? Co zrobić w takie sytuacji?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system, który umożliwia szybką weryfikację prawa do świadczeń w ramach NFZ. eWUŚ jest codzienne aktualizowany o informacje z ZUS i KRUS. System potwierdza także prawo do świadczeń zdrowotnych osób ubezpieczonych w innych państwach UE/EFTA, zamieszkałych w Polsce i posiadających odpowiednie poświadczenie wystawione przez NFZ.

Aby sprawdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ w rejestracji należy podać swój numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość jednym z dokumentów:

 • dowód osobisty
 • paszport
 • legitymacja szkolna – w przypadku dzieci uczących się do 18 roku życia
 • paszport, dowód osobisty lub oświadczenie (ustne, pisemne) rodzica lub opiekuna – w przypadku dzieci do 6 roku życia.

Kolor zielony i czerwony w systemie eWUŚ – co oznaczają?

Status „zielony” – system w danym dniu potwierdza prawo do świadczeń w ramach NFZ.
Status „czerwony” – system w danym dniu nie potwierdza  prawa do świadczeń w ramach NFZ.

Ważne! Status „czerwony” nie oznacza, że nie masz aktywnego ubezpieczenia. eWuś potwierdza Twoje prawo do świadczeń w dniu, w którym to weryfikujesz.

eWUŚ nie potwierdził Twojego ubezpieczenia?

Sprawdź, czy nie należysz do osób, którym takie świadczenia przysługują, niezależnie od statusu. Do tej grupy należą:

 • członkowie rodzin osób, które pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy po zakończeniu ubezpieczenia
 • członkowie rodzin osób, które ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty
 • kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu, które mają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
  osoby, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia mają nadal prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w związku z ukończeniem szkoły ponadpodstawowej, studiów lub szkoły doktoranckiej.

Masz prawo do świadczeń, a system tego nie potwierdza?

Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić pokazując jeden z dokumentów:

 • zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymację emeryta lub rencisty z wpisanym kodem oddziału wojewódzkiego NFZ
 • aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym Ci prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

WAŻNE: Wzór oświadczenia otrzymasz w każdej placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ.

Złóż oświadczenie jeśli jesteś pewien, że posiadasz aktywne ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli miniesz się z prawdą, Fundusz obciąży Cię kosztami leczenia.

Twój stan zdrowia nagle znacznie się pogorszył?

eWUŚ nie potwierdza ubezpieczenia zdrowotnego? Nie masz możliwości szybkiego wypełnienia oświadczenia? W takiej sytuacji również zostanie Ci udzielona pomoc zdrowotna. Musisz jednak pamiętać, aby przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń lub złożyć oświadczenie. Dokumenty złóż w ciągu:

 • 14 dni od rozpoczęcia udzielania Ci świadczeń medycznych
 • 7 dni od zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym.

Gdzie wyjaśnić status ubezpieczenia?

Inne instytucje mogły nie przekazać informacji o Twoim ubezpieczeniu do bazy NFZ. Dlatego sprawdź swoje prawo do świadczeń u płatnika składek. Płatnikiem składek może być:

 • pracownik zatrudniony na umowę o pracę – u pracodawcy
 • pracownik zatrudniony na umowę zlecenia – u zleceniodawcy
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne — w ZUS
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
 • przedsiębiorca – w ZUS
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie — w NFZ
 • osoby bezrobotne – w Urzędzie Pracy.

Twoje niepełnoletnie dziecko wyświetla się w eWUŚ na czerwono?

Sprawdź u swojego płatnika składki, czy Twoje dziecko jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.
Przy każdej zmianie, ponownie zgłaszaj dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.
Jako osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy, możesz zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny.
Ważne! Obowiązkiem rodzica jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni, od dnia jego narodzin.

Jesteś uczniem lub studentem do 26 roku życia?

W przypadku braku potwierdzenia Twojego ubezpieczenia, rodzic powinien zgłosić się do pracodawcy po dokument, potwierdzający Twoje zgłoszenie do ubezpieczenia, jako członka rodziny (np. ZUS ZCZA/ZCNA).
Musisz pamiętać, że jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia przy rodzicu, ale podjąłeś pracę, np. w czasie wakacji w ramach umowy zlecenia, Twoje ubezpieczenie przy rodzicu przestaje być aktywne.
W momencie rozpoczęcia pracy jesteś ubezpieczony przez płatnika składek (pracodawcę). W chwili jej zakończenia, rodzic musi ponownie zgłosić Cię do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.
W razie potrzeby, zgłoś się do Twojego oddziału NFZ.
Jeśli system e-WUŚ nie potwierdza Twojego prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ, zawsze możesz poprosić Twój oddział wojewódzki NFZ o wyjaśnienie sprawy. Wystarczy, że wystąpisz do oddziału z wnioskiem o weryfikację ubezpieczenia.

Możesz go złożyć:

 • osobiście
 • pocztą tradycyjną
 • elektronicznie przez ePUAP.

Po weryfikacji zgłoszenia w bazie danych NFZ, otrzymasz informację o Twoim aktualnym statusie ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl