Drzewostan na skarpie Zamku Książąt Pomorskich do wycięcia!

Jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Tomasza Wolendera, na wycinkę 58 drzew z zamkowej skarpy. Decyzja wpłynęła do Zamku Książąt Pomorskich 8 lutego br.

Każda wycinka drzew w mieście wywołuje oburzenie mieszkańców. Tak samo jest w przypadku drzewostanu, pokrywającego skarpę przy Zamku Książąt Pomorskich. W tej sprawie Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina wystosowała petycję do marszałka województwa Olgierda Geblewicza. Na swoim Facebooku organizacja zarzuciła marszałkowi, iż nie umieścił pisma w rejestrze na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego. Aktywiści odnieśli się również do zgody Tomasza Wolendera, zarzucając – między innymi – brak znajomości historii samego obiektu i jego otoczenia, a powody tej decyzji za szukanie argumentów na siłę.

Oficjalnym powodem wycinki drzew na skarpie jest konieczność zabezpieczenia konstrukcji tarasów wzgórza zamkowego oraz rzeczonej skarpy. Oprócz tego drzewostan porastający teren jest w złej kondycji zdrowotnej. Wycinka drzew jest też niezbędna do tego, by zbadać dokładnie znajdujące się pod skarpą tunele.

Decyzja WKZ pozwala Zamkowi na wyłonienie wykonawcy wycinki. Po wycięciu drzew instytucja będzie konsultować się z ekspertami w sprawie podziemnych tuneli.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl