„Dom dla Seniora” – trwa nabór wniosków do programu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego w ramach Programu „Dom dla seniora”, które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tego mieszkania. Do wynajęcia przeznaczone jest mieszkanie nr 1 jednopokojowe położone w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45.

Położenie mieszkania łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Zaprojektowane zostało tak, aby było dostępne i spełniało potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniu systemowi opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.

O mieszkanie wspomagane może się ubiegać rodzina składająca się maksymalnie z 2 osób.

Mieszkanie przeznacza się dla osób:

 • które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 • które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 • samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 • nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 • w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i powiatów ościennych,
 • przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub powiatów ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego nie związanego z umową partycypacji w kosztach budowy lokalu lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 • których miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego jest nie niższy niż:
 • 2001,17 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
 • 2144,11 zł – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,

oraz jest nie wyższy niż :

 • 4015,32- zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 6022,98-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego.

Spełnianie kryteriów dochodowych badane będzie na dzień złożenia wniosku.

Najemca mieszkania będzie miał możliwość :

 • korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
 • korzystania z oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 • korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
  w ramach zainstalowanego w mieszkaniu systemu opieki domowej.

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:

 • czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego ok. 430 zł (według stawki obecnie obowiązującej);
 • zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej – 30,- zł miesięcznie;
 • opłaty z tytułu zużycia mediów (woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie0 – według indywidualnego zużycia;
 • opłata za gospodarowanie odpadami: 12 zł/osobę.

Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2022 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:

„Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu „Dom dla Seniora”.

Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku).

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

Osoby do kontaktu:

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Pani Barbara Szczepańska

tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563
e-mail bszczepanska@mopr.szczecin.pl

Ze strony Szczecińskiego TBS:

Pan Marcin Wajdziak

tel. 91 430 91 89
e-mail: mwajdziak@stbs.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl⠀