Czy nowy szlak spacerowy kosztem drzew? Interpelacja radnego w sprawie projektu SBO

Radny, Przemysław Słowik, wystosował kolejną interpelację w sprawie wycinki drzew. Dotyczy ona planowanej inwestycji na szczecińskich Gumieńcach, czyli realizacji zwycięskiego projektu SBO „Bukówka – droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec”.

Z miejscowego planu zagospodarowania wynika, że teren objęty inwestycją podlega ochronie przyrodniczej. Oznacza to zakaz wycinania istniejącego drzewostanu, a także działalności, która może spowodować uruchomienie procesów erozyjnych. Plan ów nakazuje również uwzględnienie typu siedliska przyrodniczego wzdłuż rzeki Bukowej, w tym stanowisk gatunków chronionych zwierząt.

Zwycięski projekt SBO 2020, jak wykazała Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina, jest niezgodny z ustaleniami tegoż planu. Brakuje analizy terenu i konsultacji z przyrodnikami. Zamiast szczegółowej inwentaryzacji całej flory występującej na wskazanym obszarze, ograniczono się do rozpoznania i spisania drzew i krzewów rosnących bezpośrednio przy drodze spacerowej. Brakuje również inwentaryzacji fauny, w szczególności gatunków chronionych i siedliska. W planach jest natomiast wycinka kilkunastu drzew.

Wobec wielu niezgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania Przemysław Słowik postawił w swej interpelacji, między innymi, następujące pytania:

  • Ile i które konkretnie drzewa zostały zaplanowane do wycinki?
  • Jaki jest stan zdrowotny i wiek planowanych do wycinki drzew?
  • Gdzie zaplanowane zostały nasadzenia kompensacyjne, w jakiej ilości i o jakim obwodzie drzew?
  • Jaka jest opinia Ogrodnik Miasta w sprawie planowanej wycinki i realizacji inwestycji?
  • Czy planując inwestycję sporządzono dokumentacją dotyczącą oddziaływania środowiskowego?

Pełna treść interpelacji TUTAJ.

Jaka będzie odpowiedź Miasta? Czy wycinka drzew wzdłuż planowanego ciągu spacerowego wzbudzi tyle samo emocji co sprawa Przygodnej? Będziemy Państwa informować na bieżąco.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl