Co się stanie z Wieżą Quistorpa? Jest odpowiedź miasta

Miasto nie zlecało opracowania kosztorysu odbudowy Wieży Quistorpa i nie zaplanowało środków z budżetu na ten cel – wynika z odpowiedzi na interpelację dotyczącą zdewastowanego zabytku, którą do Prezydenta Szczecina przesłał radny Dariusz Matecki z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Wieża widokowa na Wzgórzu Arkony została zbudowana w latach 1900-1904 na zlecenie Martina Quistorpa, który chciał upamiętnić swojego ojca – Johannesa Heinricha Quistorpa. Był on nie tylko znanym szczecińskim kupcem i przemysłowcem, ale także filantropem, fundatorem licznych szkół, zakładów leczniczych i opiekuńczych. To właśnie jemu Szczecin zawdzięcza willową dzielnicą Pogodno (dawny Westend), Park im. Kasprowicza (dawny Quistrop Park) i Jasne Błonia im. Jana Pawła II (dawne Quistorp-Aue).

W swojej interpelacji Dariusz Matecki pytał m.in. czy Gmina Miasto Szczecin planuje likwidację, odbudowę bądź przebudowę Wieży Quistorpa (a jeśli tak, to kiedy i jakim kosztem) oraz czy miasto monitoruje i zapobiega pogarszaniu się stanu technicznego zachowanego fragmentu zabytku. Radny zaapelował też o rozpoczęcie prac nad odbudową tego zabytku i zmianę nazwy na polską.

Z odpowiedzi na interpelację, której udzieliła Anna Szotkowska, zastępca Prezydenta Szczecina, wynika, że przepisy ustawy o ochronie zabytków zapewniają gwarancję pełnej ochrony konserwatorskiej obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, a tym samym wykluczają możliwość jego rozbiórki. „Priorytetem ochrony konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych znajdujących się w częściowej ruinie jest ich trwałe zabezpieczenie i zagospodarowanie w formie nie powodującej postępującej degradacji i zapewniającej społeczną dostępność do zabytku, w możliwym, bezpiecznym zakresie. W związku z powyższym w 2011 r. na koszt MKZ przeprowadzono w podstawowym zakresie prace zabezpieczające przy zabytkowych ruinach wieży Quistorpa” – wyjaśnia Szotkowska. Zastępca Prezydenta Szczecina zaznaczyła jednak, że sama decyzja w sprawie wpisania Wieży Quistorpa do rejestru nie przesądza o tym, co będzie dalej działo się z zabytkiem, w tym nie wyklucza możliwości jego częściowej lub całkowitej odbudowy.

Wieża Quistorpa

Odnosząc się do sprawy zleconej przez Miasto w 2009 roku koncepcji odbudowy Wieży Quistorpa (kosztowała 2,5 tys. zł brutto), Szotkowska poinformowała, że miała ona na celu rozpoznanie możliwości przeprowadzenia rewitalizacji i takiego zagospodarowania zabytku, które zapewniłoby jego większą dostępność dla turystów oraz podniesienie atrakcyjności obiektu. „W żadnym przypadku nie może być [ona – przyp. red.] traktowana jako projekt realizacyjny. Tym samym Miasto nie zlecało opracowania kosztorysu inwestorskiego realizacji prac wg zleconej koncepcji i nie zaplanowało środków budżetowych na ten cel” – zaznacza wiceprezydent.

Od 2012 roku nadzór konserwatorski nad zabytkiem jest sprawowany przez zachodniopomorskiego konserwatora zabytków, bo Wieża Quistorpa znajduje się na terenie zarządzanym przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. „Obowiązkiem zarządcy, jako posiadacza zabytku, jest sprawowanie nad nim opieki, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku oraz zabezpieczenie i utrzymanie zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Teren wokół wieży Quistorpa jest stale monitorowany przez pracowników Wydziału Lasów ZUK w ramach obowiązków służbowych, w tym regularnie sprzątany. Wejście do podziemi wieży zostało zabezpieczone przez ZUK w 2017 roku, celem ochrony nietoperzy. Jest ono notorycznie niszczone przez wandali. W 2018 roku kratę zabezpieczającą wejście do podziemi naprawiano trzy razy. W roku bieżącym naprawiano kratę w miesiącu styczniu” – informuje Szotkowska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl