Aktualizacja projektu Trasy Północnej

Dokumentacja projektowo-kosztorysowej III etapu Trasy Północnej zostanie zaktualizowana. Władze miasta Szczecina ogłosiły w tym celu przetarg. Założenie jest takie, że inwestycja dopracuje układ dojazdowy do Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. Ostateczny termin zgłoszenia się firm zainteresowanych tą inwestycją to 22 czerwca br.

Dokumentacja, która zostanie zaktualizowana to dokument przedstawiający  III etap Trasy Północnej – tj. utworzenie nowej ulicy (odcinek od skrzyżowania z ulicą Łączną do ul. Szosa Polska) wraz z włączeniami w istniejące ulice oraz ulicy Wł. Ostoi-Zagórskiego jako drogi zbiorczej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogrodniczą do wysokości posesji nr 2. Wykonawcy aktualizacji przedstawią dokument obejmujący te działania.

Miasto Szczecin już od jakiegoś czasu realizuje III etap Trasy Północnej. Działania te z pewnością przyczynią się one do uzupełnienia układu dojazdowego do Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina.

Władze miasta określiły, iż przyszły wykonawca powinien wykonać projekt w ciągu 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obejmuje on wszelkie działania budowlane, uzgodnienia i opinie, przygotowanie i złożenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego wniosku zawierającego dokumenty konieczne do uzyskania dokumentu lub decyzji na prowadzenie robót budowlanych. Dodatkowo wykonawca powinien w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektu budowlanego we wszystkich branżach na wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach, Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, TER oraz Kosztorysy Inwestorskie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl