7 milionów na Szczeciński Budżet Obywatelski

12:00
szczecinstaremiasto

To już IV edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, który jest jednym z założeń II „Porozumienia Programowego dla Szczecina” – „Współdecydowanie”, obejmującego działania zwiększające możliwości bezpośredniego wpływania na sprawy miasta przez mieszkańców.

Nabór wniosków potrwa od 5 do 25 września 2016. W tych dniach mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje.

W tym roku Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przyjął, że projekty będą podzielone na trzy kategorie:

– ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Na te projekty przeznaczono z całej puli 2 100 000 zł (maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty).

– dzielnicowe duże – budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 980 000 zł, (maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty).

– dzielnicowe małe – budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 245 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 122 500 zł, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach będą realizowane przynajmniej dwa projekty zgłoszone przez mieszkańców.

W zależności od tego jak zagłosują mieszkańcy w 2017 roku będą na pewno realizowane: przynajmniej 1 projekt ogólnomiejski, 4 dzielnicowe duże i 8 dzielnicowych małych.

Ze środków SBO mogą być finansowane zadania:

– o charakterze inwestycyjnym,

– należące do zadań własnych Miasta,

– zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym na sprzedaż,

– zgodne z kompetencjami Miasta,

– ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,

– możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,

– których szacunkowy koszt nie przekracza wartości, o której mowa powyżej,

– zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

– nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

– niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego,

– w przypadku projektów wymagających współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych należy uzyskać pisemną zgodę dotyczącą powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania.

Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny:

1) w wersji elektronicznej: na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, zwanym dalej Urzędem,

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje),

2) w wersji papierowej: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu, sala 62 (Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40 w Szczecinie), w godzinach pracy Urzędu, a także w siedzibach Rad Osiedli, w godzinach pełnienia przez nie dyżurów, zgodnie z informacją zawartą na stronie: http://osiedla.szczecin.pl.

Gdzie złożyć projekt

Kompletny i własnoręcznie podpisany Formularz należy:

– przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu (plik PDF) oraz w wersji edytowalnej (plik WORD) na adres: sbo2017@um.szczecin.pl,

lub

– złożyć w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc: 1) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, sala 62 (Pl. Armii Krajowej 1) – w godzinach pracy Urzędu, 2) w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40) – w godzinach pracy Urzędu, 3) w siedzibach Rad Osiedli – w godzinach pełnienia przez nie dyżurów, zgodnie z informacją zawartą na stronie: http://osiedla.szczecin.pl.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku już dziś zapraszamy na otwarte spotkanie 8 września o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta, z pracownikami Biura ds. Organizacji Pozarządowych na którym odpowiedzą na wszystkie pytania i rozwieją ew. wątpliwości dotyczące sposobu wypełniania wniosku.

Do końca października komisja wybierze spełniające w/w kryteria projekty, spośród których w drodze głosowania mieszkańcy wskażą zwycięzców. Inwestycje, które dostaną najwięcej głosów zostaną wpisane do budżetu miasta na 2017 rok.

Zasady SBO 2017 zostały przygotowane przez Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 w skład którego wchodzi: 8 przedstawicieli Mieszkańców Szczecina (wyłonionych w drodze publicznego losowania), 4 przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 4 radnych Miasta Szczecin.

 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin