Regulamin konkursu „Wygraj bilety do Tropical Islands”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „WYGRAJ BILETY DO TROPICAL ISLANDS ”, zwany dalej „konkursem”.

 1. Przedmiotem konkursu jest zrobienie fotorelacji do 5 zdjęć wartego popularyzacji miejsca w Szczecinie i stworzenie opisu do zdjęć. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.
 2. Konkurs wygrywa praca (zdjęcie/zdjęcia i opis), która należy do grupy 10 prac  z największą liczbą polubień i zostanie wybrana przez Organizatora.
 3. Konkurs odbywa się na profilu infoludek, w serwisie Instagram.com, https://www.instagram.com/infoludek.

§ 2

 1. Organizatorem konkursu jest InterVista Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, KRS 0000310253, NIP 851-306-71-66 („Organizator konkursu”).
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.instagram.com/infoludek serwisu Instagram.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są obserwującymi profil infoludek w serwisie Instagram.com do dnia 31.01.2020.
 3. Konkurs trwa od 17.01.2020 (piątek) od godz. 16.00 do 31.01.2020 r. do godz. 12.00.

UCZESTNICY KONKURSU

§ 3

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, które są fanami profilu infoludek na Instagramie i wyślą w wiadomości prywatnej do Organizatora konkursu na portalu Instagram.com Zadanie konkursowe.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

DANE OSOBOWE

§ 4

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 5

 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby powołane przez Organizatora.
 2. Aby przystąpić do konkursu należy:
  A. mieć status obserwującego profil infoludek na Instagramie
  B. zapoznać się z Regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie: infoludek.pl/regulaminy/regulamin-konkursu-wygraj-bilety-do-tropical-islands
  C. wysłać w wiadomości prywatnej do Organizatora konkursu na portalu Instagram.com Zadanie konkursowe
 3. Dostęp do udziału w konkursie mają fani Infoludek.pl oraz osoby zainteresowane konkursem.
 4. Zgłoszony do konkursu opis może mieć maksymalnie 5 zdań i nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie będą udostępniane na profilu infoludek na Instagramie i brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie wiadomości prywatnej zawierającej Zadanie Konkursowe od 17.01.2020 r. od godz. 16:00 do 31.01.2020 r., do godziny 12:00.
 6. Każdy z uczestników konkursu może wysłać tylko jedno Zadanie konkursowe.
 7. Zgłaszając się do konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone  przez niego Zadanie konkursowe  jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do  fotografii i tekstu, w tym prawo do wysyłania go na konkurs.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia Zadania konkursowego na profilu infoludek.pl na Instagramie w celu umożliwienia przeprowadzenia konkursu.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 03.02.2020 r. o godzinie 12:00.
 10. Imię i nazwisko laureata (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Instagram.com) zostaną opublikowane w serwisie Instagram.com na profilu infoludek przez osoby  powołane przez Organizatora.
 11. Laureaci konkursu będą proszeni o odbiór osobisty nagrody, bądź podanie danych osobowych w celu umożliwienia odbioru biletu.

NAGRODY

§ 6

W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureata, o przyznaniu których decydować będzie ilość polubień i decyzja Organizatora:
Bilet dzienny do Tropical Islands w Krausnick w łącznej ilości 2 sztuki. Bilet nie podlega wymianie na gotówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.infoludek.pl oraz https://www.instagram.com/infoludek przez czas określony przez Organizatora konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu infoludek w serwisie Instagram.com oraz na stronie internetowej www.infoludek.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników konkursu.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, osoby powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie konkursu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Serwis www.instagram.com nie ma żadnego związku z prowadzonym konkursem i nie ponosi żadnej, związanej z nim odpowiedzialności.