Regulamin konkursu z voucherem do NaturTherme Templin

1. Organizatorem Konkursu jest „InterVista” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000310253, NIP 851-306-71-66, która jest Operatorem portalu Infoludek.pl.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie od godziny 15:00:01 dnia 08.10.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 14.10.2019 r. udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie Twoja rodzina powinna wygrać voucher do NaturTherme Templin? Odpowiedź uzasadnij.” (w tytule maila należy wpisać: „Konkurs – NaturTherme Templin”).

Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@infoludek.pl wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu. Maksymalna długość odpowiedzi to 1500 znaków ze spacjami.

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie jednej osoby, której odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie uznana przez jury za najciekawszą.

4. Nagrodą w konkursie jest voucher rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) do NaturTherme Templin.

5. Fundatorem nagród jest firma TMB Tourismus-Marketing Brandenburg.

6. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

7. Konkurs zostanie rozwiązany w dniu 15.10.2019.

8. Laureat konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora telefonicznie o sposobie przekazania nagrody. Próba połączenia zostanie podjęta trzy razy. Po nieodebraniu połączenia przez laureata, Organizator ma prawo wybrać innego laureata.

9. Zwycięzca konkursu nie ma prawa żądać od Organizatora wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

10. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Laureat konkursu zobowiązany jest uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wolne od podatku są nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł).

11. Wyniki konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureata konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie www.infoludek.pl.

12. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.)