Regulamin konkursu z książkami „Edi. Polski Brazylijczyk”

1. Organizatorem Konkursu jest „1Planet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, ul. Sienna 9, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000833817, NIP 851-324-69-63, REGON 385781714, która jest Operatorem portalu Infoludek.pl.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie od godziny 10:00:01 dnia 14.12.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 19.12.2021 r. udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego to Ty powinieneś/powinnaś otrzymać książkę Ediego? Odpowiedź uzasadnij”. (W tytule maila należy wpisać: „Konkurs – Książka Ediego Andradiny”).

Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@infoludek.pl wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu. Maksymalna długość odpowiedzi to 1500 znaków ze spacjami.

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie dwóch osób, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane przez jury za najciekawsze.

4. Nagrodami w konkursie są dwie książki Ediego Andradiny “Edi. Polski Brazylijczyk. Historia Ediego Andradiny”.

5. Fundatorem nagród jest Wydawca książki “Edi. Polski Brazylijczyk. Historia Ediego Andradiny”.

6. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

7. Konkurs zostanie rozwiązany w dniu 21.12.2021

8. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora telefonicznie o sposobie przekazania nagrody. Próba połączenia zostanie podjęta trzy razy. Po nieodebraniu połączenia przez laureata, Organizator ma prawo wybrać innego laureata.

9. Zwycięzcy konkursu nie mają prawa żądać od Organizatora wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Laureat konkursu zobowiązany jest uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wolne od podatku są nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł).

11. Wyniki konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania laureatów konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie www.infoludek.pl.

12. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.)