Regulamin konkursu z biletami do Robopark Szczecin

1. Organizatorem Konkursu jest „InterVista” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, ul. Sienna 9, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000310253, NIP 851-306-71-66, która jest Operatorem portalu Infoludek.pl.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie od godziny 16:00:01 dnia 24.08.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.08.2020 r. udzieli odpowiedź na pytanie konkursowe: „Jest rok 2030. Masz w domu kreatywnego robota. Do czego go zatrudnisz? ” oraz wypełni krotką ankietę.

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie dwóch osób, których odpowiedzi na pierwsze pytanie konkursowe zostaną uznane przez jury za najciekawsze.

4. Nagrodą w konkursie są dwa trzyosobowe zaproszenia na wystawę Robopark.

5. Fundatorem nagród jest Robopark Szczecin

6. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

7. Konkurs zostanie rozwiązany w dniu 31.08.2020 r.

8. Laureat konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora telefonicznie o sposobie przekazania nagrody. Próba połączenia zostanie podjęta trzy razy. Po nieodebraniu połączenia przez laureata, Organizator ma prawo wybrać innego laureata.

9. Zwycięzca konkursu nie ma prawa żądać od Organizatora wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

10. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Laureat konkursu zobowiązany jest uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wolne od podatku są nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł).

11. Wyniki konkursu, w tym imię i nazwisko laureata konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie www.infoludek.pl.

12. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.)