Regulamin dodawania wydarzeń

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Administratorem portalu Infoludek.pl jest „InterVista” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, ul. Sienna 9, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000310253, NIP 851-306-71-66

2. Kalendarz wydarzeń na portalu Infoludek.pl przeznaczony jest do prezentacji wydarzeń odbywających się na terenie Polski.

3. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej, itp. W przypadku, gdy do korzystania z Usług będzie konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych, wymogi te mogą być określane bezpośrednio na stronie Infoludek.pl.

4. Użytkownik, korzystając z opcji dodawania wydarzeń na portalu Infoludek.pl, oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Wydarzenia dodane zgodnie z niniejszym regulaminem są prezentowane w kalendarzu wydarzeń na portalu Infoludek.pl po akceptacji administratora.

6. Korzystanie z usług portalu Infoludek.pl i związane z tym podanie informacji ma charakter dobrowolny.

§ 2
Zasady dodawania wydarzeń

1. Zamieszczanie wydarzeń jest dostępne dla każdego użytkownika portalu Infoludek.pl.

2. Dodawanie wydarzeń na portalu Infoludek.pl jest możliwe bez posiadania konta użytkownika.

3. Użytkownik, dodając wydarzenie do kalendarium, zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich dostępnych rubryk, w tym: nazwa, data, miejsce wydarzenia, ceny biletów. Użytkownik zobowiązany jest nadto zaznaczyć kategorię zgodną z dodawanym wydarzeniem, dołączyć krótki opis wydarzenia oraz podać swoje dane.

4. Podanie danych osobowych wraz z adresem e-mail jest dobrowolne, widoczne wyłącznie przez redakcję.

5. Użytkownik w jednym zgłoszeniu dodaje wyłącznie jedno wydarzenie. W przypadku chęci dodania innego wydarzenia należy zrobić to w drodze odrębnego zgłoszenia.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia, przed ich opublikowaniem, mogą być poddane kontroli pod kątem ich zgodności z niniejszym regulaminem. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, korekty oraz odmowy publikacji wydarzenia bez podawania przyczyny.

7. Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju publikacji wydarzenia spośród dwóch dostępnych:

* Wydarzenie podstawowe: nazwa, data, godzina, miejsce, cena za wstęp, aktywny link do wydarzenia/dostęp do wydarzenia w sieci.
Opłata za dodanie i weryfikację pobierana SMS-em w wysokości 20 zł netto (24,60 zł brutto)

* Wydarzenie uprzywilejowane (opłata dodatkowa – 149 zł brutto): zawiera informacje podstawowe oraz dodatkowo opis wydarzenia (maksymalnie 500 znaków) oraz zdjęcie w formacie JPG. Dodatkowo informacja o wydarzeniu będzie prezentowana na stronie głównej dwa dni przed wydarzeniem, w sekcji Promowane wydarzenia.
Administrator ma prawo rozszerzyć dodane wydarzenie o informacje dodatkowe bezpłatnie, bez podawania przyczyny

8. Wydarzenia w kalendarzu na portalu Infoludek.pl są prezentowane w kolejności chronologicznej.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wiarygodność podanych przez niego informacji.

10. Wydarzenia dodane przez użytkownika będą publikowane w serwisie po akceptacji administratora.

11. Zabrania się umieszczania w kalendarium i rozpowszechniania za pośrednictwem portalu:

1) tekstów, fotografii, filmów oraz pozostałych materiałów, w tym multimediów, objętych prawami należącymi do innych osób, w szczególności prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej – bez właściwego upoważnienia, Wydarzeń o treści erotycznej, pornograficznej, obraźliwej; nawołujących do przemocy, nagannych etycznie lub wykorzystujących wizerunki osób trzecich bez wyrażenia na to ich zgody oraz niezgodnych z polskim prawem,

2) Zdjęć, grafik lub treści zawierających nazwy lub znaki towarowe serwisów prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Administratora.

3) Reklamy produktów i usług.

12. Wydarzenia zamieszczone z naruszeniem ustępu powyższego będą usuwane przez Administratora, bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty.

13. Użytkownik publikując na portalu wydarzenie, w tym teksty, grafiki, plakaty, filmy, itp., oświadcza, że posiada prawo do ich rozpowszechniania i udziela administratorowi niewyłącznej licencji na ich publikację, poprzez publiczne udostępnianie tych utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzanie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci komputerowej, a także udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, z zastosowaniem odbiorników różnego typu, np. komputerów osobistych stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, palmtop, handheld devices, set-top-box, PVR, itp. Użytkownik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia zarówno majątkowych lub osobistych praw autorskich lub pokrewnych, praw własności przemysłowej, jak i pozostałych dóbr osobistych lub majątkowych.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w wydarzeniu (w tym daty i cen biletów). Organizator wydarzenia lub osoba upoważniona do rozpowszechniania o nim informacji powinna jak najszybciej o takich zmianach poinformować administratora portalu Infoludek.pl.

2. Za wszystkie błędne informacje podane przez użytkownika odpowiada osoba dodająca wydarzenie lub organizator.

3. Portal internetowy Infoludek.pl i jego administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów przesłanych przez użytkownika.

4. Portal internetowy Infoludek.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika treści zawartych w opublikowanym wydarzeniu.

5. Użytkownik portalu Infoludek.pl dodając wydarzenie do kalendarium wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych administratora.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tym, że do ogłoszeń zamieszczonych przed zmianą regulaminu stosuje się postanowienia obowiązujące uprzednio.