Rekordowy budżet województwa na 2017 rok

09:13

Radni województwa uchwalili budżet na rok 2017. Dochody wyniosą 855,4 mln zł, wydatki zaś 933,3 mln zł. – Budżet regionu na kolejny rok to budżet historyczny, bo największy z dotychczasowych, ale także proinwestycyjny i bardzo bezpieczny, gdyż zdecydowana większość inwestycji oparta będzie o fundusze unijne – ocenił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych, 5 było przeciw, a 3 wstrzymało się.

Głosowanie nad przyszłorocznym planem finansowym województwa było najważniejszym punktem obrad XVII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, która odbyła się we wtorek, 13 grudnia 2016 roku.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje i płatności z UE  (364,7 mln zł), udział w podatkach budżetu państwa (182 mln zł) oraz część oświatowa i wyrównawcza subwencji  (111,5 mln zł). „Janosikowe” wraz z rekompensatą jego utraconej części w formie dotacji celowej na zadania drogowe w łącznej wysokości niewiele ponad 48 mln zł przyjęto na poziomie wskazanym w zawiadomieniu Ministerstwa Finansów.

To historycznie największy budżet Pomorza Zachodniego – rozpoczął prezentację marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Wydatki zaplanowano na poziomie 933 mln zł, z czego wydzielono historycznie największą kwotę wydatków inwestycyjnych, czyli 438 mln zł. Widzimy zatem, że prawie połowa budżetu przeznaczona zostanie na inwestycje. Jest to więc budżet proinwestycyjny, ale jednocześnie bezpieczny, ponieważ zdecydowana większość inwestycji oparta jest o fundusze unijne. Staramy się wykorzystać szansę, jaką daje perspektywa 2014-2020, do stymulowania rozwoju w różnych aspektach. Będziemy realizować inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych jak RPO ale także INTERREG V A i Life+ – łącznie 400 mln zł – podkreślił Olgierd Geblewicz. – Bezpieczeństwo tego budżetu wynika z kolei stąd, że pomimo dużego deficytu w wysokości 78 mln zł, 42 mln stanowią przychody z planowanej nadwyżki z 2016 roku. Zatem to, co zaoszczędziliśmy, przeznaczamy na rozwój województwa w kolejnych latach. Pozostałe środki pochodzić będą co prawda z kredytu, ale nie zadłużamy województwa nadmiernie. Powiem więcej, udaje nam się uzyskać bardzo stabilne wskaźniki dla tak w roku 2017, jak i w kolejnych latach – dodał marszałek województwa.

Wydatki majątkowe stanowią 47% wydatków budżetu ogółem. Dominują w nich projekty inwestycyjne (43,2% wydatków budżetu) ujęte w wieloletniej  prognozie finansowej samorządu województwa. Najbardziej aktywnym obszarem inwestycyjnym będzie infrastruktura transportowa, w ramach której sfinansowany zostanie dalszy zakup elektrycznego i spalinowego taboru kolejowego oraz przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich.

Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2017 – zgodnie z tendencją wieloletnią – jest transport i łączność. To w sumie ponad połowa uchwalonego budżetu zamykająca się kwotą 560 mln zł (60%), z czego przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich stanowi blisko 250 mln zł, a dotacja dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wyniesie  81 mln zł. Na zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska przeznaczonych zostanie prawie 60,7 mln zł (6,5%), na kulturę, sport i turystykę 90,5 mln (9,7%), administrację w części obejmującej konsolidację Urzędu i wdrożenie nowej perspektywy RPO WZ 2014-2020 – 42,7 mln zł (4,6%). Działania związane z ochroną zdrowia, rodziną i pomocą społeczną określono w przyszłorocznym budżecie w kwocie ponad 14,6 mln zł (1,6%), a z polityką społeczną i rozwojem przedsiębiorczości w kwocie 49,5 mln zł (5,3%).  Wydatki na edukację i naukę uchwalono w kwocie ponad 20,6 mln zł (2,2%).

Bilansowo budżet województwa na rok 2017 zamknie się deficytem 77,9 mln zł (9,1% dochodów ogółem) przewidzianym do pokrycia w kwocie 42 mln zł nadwyżką budżetową, która po rozliczeniu budżetu 2016 roku ulegnie zwiększeniu na skutek rozwiązania rezerw i braku konieczności spłaty poręczonych szpitalom kredytów. Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2017 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej j.s.t, zaplanowana została na poziomie 36 mln zł, co pozwoli obsłużyć roczne zobowiązania Województwa. Stan zobowiązań na koniec 2017 roku nie wzrośnie w porównaniu z 2016 r. i zamknie się kwotą 272,3 mln zł, stanowiącą niespełna 32% dochodów budżetu planowanych na 2017 rok.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego