Wybory do Parlamentu Europejskiego: Jak głosować poza miejscem stałego zamieszkania, korespondencyjnie lub przez pełnomocnika?

10:02
Wybory do Parlamentu Europejskiego

9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Europarlamentu. Warto wiedzieć, że wyborcy z niepełnosprawnościami i seniorzy mogą głosować w wyborach korespondencyjnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Trzeba jednak pamiętać, żeby odpowiednio wcześniej złożyć wnioski. Można także głosować poza miejsce stałego zamieszkania.

GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały.

Jeśli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, sprawdź we właściwym urzędzie gminy, czy znajdujesz się w rejestrze wyborczym. Na podstawie rejestru wyborczego sporządzany jest spis wyborców, czyli lista osób uprawnionych do głosowania w danej okręgowej komisji wyborczej.

Osoba, która chce głosować poza miejscem stałego zamieszkania, ma dwie możliwości:
– może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców, najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów. Wniosek można złożyć pisemnie, faksem lub elektronicznie. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju.
– Możesz również złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek należy złożyć w urzędzie giny najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem nie może być:

– osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
– mąż zaufania,
– obserwator społeczny,
– osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

– tylko od jednej osoby lub
– od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do właściwego urzędu gminy do 31 maja 2024 r.  (mieszkańcy Stargardu wniosek składają w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, ul. S. Czarnieckiego 17 – Biuro Obsługi Klienta).

Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Szczecinie II najpóźniej do 27 maja 2024 r. (zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do 4 czerwca 2024 r. Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 7 czerwca 2024 r. O dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

Zgłoszenia kierujemy do:

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Szczecinie
ul. Matejki 6b
71-615 Szczecin
tel.: 91/88 77 704

Więcej o głosowaniu w wyborach europejskich TUTAJ

/Źródło: UM Stargard, https://elections.europa.eu/